Przedłużenie terminu zwrotu różnicy VAT

W dniu 24 października 2016 r. NSA w składzie 7 sędziów podjął 2 uchwały dotyczące przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku od towarów i usług.

Zgodnie z pierwszą uchwałą, sygn. akt I FPS 2/16, „Przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.

1054, z późn. zm.), w przypadku, gdy weryfikacja rozliczenia podatnika dokonywana jest w ramach kontroli podatkowej (lub postępowania podatkowego, lub postępowania kontrolnego) następuje w Formie zaskarżalnego zażaleniem postanowienia naczelnika urzędu skarbowego, przewidzianego wart. 274b w związku z art. 277 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordy-
nacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.)”.

W uchwale o sygn. akt I FPS 3/16 NSA przyjął za wiążący pogląd, że: „W przypadku przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku w związku z weryfikacją prowadzoną na podstawie art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w ramach czynności sprawdzających, o których mowa w dziale V ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), nie jest możliwe żądanie od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności.”

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Konstytucja Biznesu

Działalność na najmniejszą skalę bez konieczności rejestracji,

6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla nowych Firm oraz liczne uproszczenia podatkowe – te i wiele innych rozwiązań zawiera pakiet Konstytucji Biznesu.

W nowym Prawie przedsiębiorców znajdą się zasady, które wszystkie urzędy będą musiaty wziąć pod uwagę podczas rozpatrywania spraw z udziałem Firm, m.in.:

•    co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń);
•    domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy);
•    przyjazna interpretacja przepisów (niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców);
•    zasada proporcjonalności (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje).

Wybrane uproszczenia, które wprowadzi pakiet Konstytucji Biznesu:

Drobna działalność bez rejestracji

Działalność na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50% minimalnego wynagrodzenia) nie będzie uznawana za działalność gospodarczą. Oznacza to, że osoby zajmujące się drobnym handlem czy sporadycznie udzielające korepetycji nie będą musiały rejestrować się w urzędzie i płacić comiesięcznych składek.

Ulga na start

Początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Potem, tak jak dotychczas, będą mogli korzystać przez 2 lata z tzw. „małego ZUS-u”.

Prostsze podatki

Wybrane propozycje:

•    likwidacja wielu obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych w zakresie podatków dochodowych,
•    uproszczenie i dookreślenie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu;
•    ujednolicenie wzorów Formularzy w zakresie podatków lokalnych (tj. w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym) oraz umożliwienie składania ich w Formie elektronicznej;
•    osoby, które odziedziczyły Firmę (lub udziały w niej) po śmierci właścicieli, nie będą musiały zapłacić podatku od spadków i darowizn;
•    Minister Rozwoju i Finansów będzie musiał wydać interpretację ogólną, jeśli NSA wyda wyrok, w wyniku którego zostanie wydana interpretacja indywidualna rozbieżna z dotychczasowymi interpretacjami indywidualnymi;
•    sprawozdania Finansowe Firmy będą musiały przechowywać 5 lat, a nie, jak dotychczas, bezterminowo;
•    w VAT do 120 dni skrócony zostanie okres, po upływie którego wierzyciel ma możliwość skorzystania z „ulgi na złe długi”, jednocześnie w podatkach dochodowych wprowadzona zostanie analogiczna ulga.

Sprawę załatwisz nie tylko na papierze

Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji.

Prawo pisane prostym językiem

Urzędy będą wydawać napisane prostym językiem „objaśnienia przepisów”. Jeśli przedsiębiorca zastosuje się do nich, będzie chroniony, np. w trakcie kontroli.

Rzecznik Przedsiębiorców

Rzecznik Przedsiębiorców będzie stał na straży ich praw. Na jego wniosek, urzędy będą musiały wydać objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów. Rzecznik będzie też mógł wstrzymać dowolną kontrolę, jeśli istnieje poważne podejrzenie, że urzędnicy naruszyli prawo. Jego zadania to także wspieranie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji oraz opiniowanie projektów ustaw dotyczących przedsiębiorczości na każdym etapie procesu legislacyjnego.

Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców

Powstanie stałe Forum dyskusji i współpracy pomiędzy ministerstwami a przedstawicielami przedsiębiorców.

Likwidacja numeru REGON

Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami będzie posługiwał się wyłącznie numerem NIP, który stanie się również numerem identyFikacyjnym w rejestrze REGON.

Odświeżone prawo

Planuje się eliminację z polskiego prawa zapisów uprzykrzających życie przedsiębiorcom lub niepotrzebnie gmatwające prawo, np. uchylenie ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i Fizyczne.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Trasy tranzytowe

Minister rozwoju i finansów wydał rozporządzenie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach.

Określa ono:

1.    trasy przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej do właściwych urzędów celnych, innych miejsc wyznaczonych lub uznanych przez organy celne lub wolnych obszarów celnych;
2.    trasy wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii Europejskiej;
3.    sposób poruszania się i przemieszczania towarów po wyznaczonych trasach;
4.    przypadki i warunki, które powinny zostać spełnione, aby przewóz towarów oraz ich wprowadzenie i wyprowadzenie mogły odbywać się poza wyznaczonymi trasami.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1182).

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Transport morski żywności

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ma na celu jest dostosowanie prawa krajowego do regulacji unijnych dotyczących szczegółowych wymagań związanych z transportem morskim płynnych olejów i tłuszczów.

Nowelizacja dotyczy także wymagań higienicznych w odniesieniu do transportu morskiego surowego cukru (luzem).

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020

Opracowany program prezentuje syntetyczne informacje dotyczące potencjału rozwoju rolnictwa w odniesieniu do dziewięciu głównych rynków rolnych, tj. zbóż, rzepaku, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, mleka i przetworów mlecznych, cukru, owoców i warzyw oraz ich przetworów, jak również tytoniu.

Aktualna sytuacja w poszczególnych sektorach rolnych jest różna, jeśli chodzi o dynamikę zmian poziomu produkcji, tendencje w handlu zagranicznym, stopień zorganizowania producentów i ogólną kondycję sektora. Niezależnie od tego, w każdym z sektorów istnieją wyzwania i szanse rozwoju. Celem opracowania niniejszego programu jest wypracowanie, klarownej dla uczestników rynku, koncepcji długofalowego działania mającej zapewnić realizację zidentyfikowanych celów i wyzwań umożliwiających rozwój krajowego sektora rolno-żywnościowego.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Umarzanie wierzytelności ARiMR

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma na celu m.in. umożliwienie, w określonych przypadkach, Prezesowi ARiMR umarzania wierzytelności z urzędu.

Nowelizacja przewiduje też podwyższenie z 15 tys. zł do 40 tys. zł kwoty, powyżej której do umorzenia wierzytelności wymagana jest zgoda Ministra Finansów oraz jednoznaczne uregulowanie sposobu dochodzenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Od 2017 r. niższe stawki CIT

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obniża stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność w roku, w którym ją rozpoczęli.

Celem ustawy jest poprawa warunków do rozwoju i lepszej konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej tych Firm. Wprowadzane nowelizacją rozwiązania mają wesprzeć podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki stanowią barierę w rozwijaniu przedsiębiorstwa.

Wprowadzone zostają również zmiany uszczelniające system podatkowy, poprzez ograniczenie stosowania niektórych preferencji podatkowych w przypadku transakcji dokonywanych wyłącznie lub głównie w celu uzyskania korzyści podatkowej (bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych) oraz zmiany przepisów wykorzystywanych w stosowanych przez podatników schematach optymalizacyjnych.

Nowe przepisy wejdą wżycie od 1 stycznia 2017 r. Wyjątkowo, z dniem następują cym po dniu ogłoszenia, wszedł wżycie art. 7 nowelizacji, który wprowadza ograniczenie w stosowaniu obniżonej, 15%, stawki podatku CIT, w stosunku do podatników nowo utworzonych w wyniku działań restrukturyzacyjnych, przeprowadzanych jeszcze przed wejściem właściwych przepisów wżycie, a już po ich opublikowaniu.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Przeciw wyłudzeniom VAT

Wyłudzanie VAT będzie bezwzględnie ścigane i surowo karane.

W Sejmie jest nadal rzędowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks kamy oraz niektórych innych ustaw.

Przewiduje on objęcie czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem VAT szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego, z zachowaniem możliwości kwalifikowania ich-w przypadku mniejszej społecznej szkodliwości czynu-z przepisów Kodeksu karnego skarbowego.

Założono też dodanie do k.k. szczególnej Formy tzw. Fałszu materialnego dokumentu, wprowadzenie do K.k. przestępstwa tzw. Fałszu intelektualnego i wprowadzenie postaci kwalifikowanej ww. przestępstw. Chodzi o penalizowanie wystawiania Fikcyjnych Faktur VAT oraz ich podrabiania i przerabiania w celu użycia jako autentycznych.

Planuje się złagodzenie represji karnej przy tzw. „czynnym żalu”; umożliwienia czynności operacyjnych, kontroli procesowej oraz utrwalania treści rozmów telefonicznych.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

JPK – nowy obowiązek dla małych i średnich przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT)1. Pierwsze sprawozdania ww. przedsiębiorcy będą musieli złożyć do 25 lutego 2017 r. Obecnie JPK przesyłają już duże Firmy.

Zaliczenie do określonej grupy przedsiębiorców zależy od liczby zatrudnianych osób oraz od wielkości obrotów Firmy.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

•    zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
•    osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji Finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie prze kroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się natomiast przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

•    zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
•    osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji Finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie prze kroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Rozszerzenie katalogu podmiotów, które mają obowiązek raportowania, ma za zadanie pozyskanie bieżącej informacji o transakcjach podlegających opodatkowaniu VAT. Umożliwi to szybką i skuteczną identyfikację wyłudzeń oraz unikania opodatkowania.

W celu ułatwienia małym oraz średnim przedsiębiorcom wykonania obowiązku została przygotowana bezpłatna aplikacja ze wszystkimi funkcjami niezbędnymi do złożenia JPK. Aplikacja jest już gotowa dla systemu operacyjnego Windows, kolejnym krokiem będzie jej udostępnienie również w systemie Linux.

Na stronach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej są dostępne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Więcej o zmianach w JPK w Broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT, zamieszczonej na stronach Ministerstwa Finansów.


1 Podstawa prawna: art. 105-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Uszczelnianie systemu podatkowego

Parlament skończył prace nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku – tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających. Przewidziano m.in.: wprowadzenie przepisów modyfikujących sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT (nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) i odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe; zaostrzenie sankcji dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych.

Zmienione zostaną m.in. zasady dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni. Ograniczono stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT. Z tej Formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 min euro w poprzednim roku podatkowym. Nowelizacja przewiduje także elektroniczne składanie deklaracji VAT: od stycznia 2017 r. m.in. dla podatników zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, a od 2018 r. dla pozostałych podatników VAT.

W celu zwalczania tzw. karuzeli podatkowych w nowelizacji określono także przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowano warunki wykreślenia podatnika z rejestru.

Źródło: e-Doradca Podatkowy