Usprawnienie administracji

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. ma wejść w życie większość zmian w ustawie o Służbie Celnej, ustawie o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustawach. Nowelizacja wprowadza .jedno okienko rozliczeniowe”. To oznacza, że dyrektor tylko jednej z 16 izb celnych będzie rozliczał np. należności celne. Szefowi tylko jednej izby będzie też powierzone wykonywanie zadań wierzyciela.

Ustawa zakłada też usprawnienie kontroli prowadzonych przez Służbę Celną. Uproszczony ma być m.in. audyt przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie lub świadectwo na obrót towarami z zagranicą. Jednocześnie celnicy na przejściach granicznych oraz w oddziałach celnych na terenie kraju będą mogli wykonywać niektóre proste zadania kontrolne przypisane organom podległym ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Rozwiązanie to skróci procedury kontrolne przy przekraczaniu granicy.

W ustawie znalazły się też rozwiązania, które mają pomóc zapobiegać nieprawidłowościom w Służbie Celnej. Np. funkcjonariusze pełniący służbę na przejściach granicznych będą podlegać takim samym badaniom psychofizycznym jak ci w wydziałach zwalczania przestępczości. Aby zapobiegać niewłaściwym praktykom, ustawa wprowadza zakaz korzystania m.in. z prywatnych telefonów, tabletów i laptopów, które nie zostały zgłoszone przed każdym rozpoczęciem służby, przez celników pełniących służbę na przejściach granicznych i w komórkach zwalczania przestępczości.

Usprawnieniu i uelastycznieniu zarządzania kadrami Służby Celnej ma służyć m.in. regulacja, by zastępcą dyrektora izby celnej do spraw organizacyjno-finansowych, logistycznych i technicznych mógł zostać członek korpusu służby cywilnej.

Uchwalone przepisy przewidują też, że podobnie jak pozostałe służby mundurowe, funkcjonariusze celni przebywający na zwolnieniu lekarskim będą otrzymywać 80% uposażenia, a jedynie w określonych przypadkach zachowają prawo do pełnego uposażenia chorobowego. Ustawa przewiduje też m.in. zwolnienie z odpowiedzialności karnej funkcjonariusza, który popełnił przestępstwo w wyniku wykonania polecenia służbowego.

W zakresie dotyczącym administracji podatkowej nowelizacja przewiduje przeniesienie z urzędów do izb skarbowych zadań pomocniczych, takich jak obsługa finansowa i kadrowa urzędu oraz skierowanie części z osób wykonujących dotąd te zadania do bezpośredniej obsługi podatników.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Nowe zasady składania niektórych PIT-ów

Przypominamy płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych o zmianach od 1 stycznia 2015 r.

Zmienione przepisy nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych, nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne, np. za pracowników. Formularze te powinny być przesyłane do urzędów skarbowych w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym.

Obowiązująca od 2015 r. roku nowelizacja przepisów nakłada nowe ten obowiązek na tych płatników, którzy sporządzają i przekazują imienne informacje o wysokości dochodów podatników PIT dla więcej lub nie więcej niż 5 podatników (osób fizycznych) bądź te informacje w ich imieniu składa biuro rachunkowe. Złożenie deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku w niewłaściwej formie (tj. papierowej) będzie równoznaczne z ich niezłożeniem.

W związku z mogącymi powstać trudnościami przy przesyłaniu deklaracji podatkowych drogą elektroniczną przez płatników PIT, w sytuacji gdy przesyłane informacje dotyczą osób niebędących rezydentami podatkowymi w Polsce i nie posiadających polskiego identyfikatora podatkowego, Minister Finansów poinformował, że we wskazanych wyżej przypadkach w formularzach informacji płatnika PIT, w polu identyfikatora podatkowego NIP należy podać następujący ciąg cyfr: „9999999999″. Tak podany zestaw danych będzie interpretowany przez systemy Administracji Podatkowej jako brak identyfikatora podatkowego dla osoby wskazanej w przekazywanej przez płatnika podatku PIT informacji.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Pojazd służbowy używany do celów prywatnych a PIT

Ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej wprowadza zmiany m.in. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zaczynają obowiązywać od początku 2015 r. (art. 3).

W art. 12, określającym jakie rodzaje przychodów należy rozumieć za przychody związane ze stosunkiem pracy, po ust. 2 dodano się ust. 2a-2c, w których dotychczasowy system rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych zastąpiono systemem ryczałtowym. Według nowych zasad, w przypadku wykorzystywania dla celów prywatnych samochodu służbowego o pojemności silnika:

■    do 1600 cm3 – wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi ustalona została na kwotę 250 zł miesięcznie,
■    powyżej 1600 cm3 – wartość nieodpłatnego świadczenia ustalono w wysokości 400 zł miesięcznie.

W razie wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca-wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 wyżej określonych kwot.
W przypadku zaś częściowo odpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych – przychodem pracownika będzie różnica pomiędzy wartością określoną wyżej i odpłatnością ponoszoną

 

Źródło: e-Doradca Podatkowy