Krajowa Administracja Skarbowa

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wejdzie w życie na zasadach i w terminie określonych w przepisach wprowadzających ustawę o KAS – czyli 1 marca 2017 r. (z wyjątkami).

KAS będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniająca obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Ustawa określa m.in. zadania Krajowej Administracji Skarbowej, jej organy, kompetencje, sposób powoływania oraz jednostki organizacyjne. Przewiduje konsolidację urzędów i izb skarbowych, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy nie będą musieli rezygnować z ubezpieczenia w KRUS w momencie objęcia ich innym ubezpieczeniem społecznym.

Ustawa przyjęta już przez Sejm rozstrzyga, że rolnik lub domownik objęty ubezpieczeniem rolniczym będzie mógł zarobić z działalności pozarolniczej, np. z umów zlecenia, do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ponadto nowelizacja m.in. umożliwia prezesowi KRUS lokowanie wolnych środków funduszu administracyjnego (tj. funduszu przeznaczonego na finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia oraz kosztów obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego).

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Korzystne zmiany dla zadłużonych emerytów

Przyjęta przez parlament nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podwyższa z 50 do 75% najniższej emerytury lub renty kwotę, która będzie wolna od zajęcia przez komornika.

Limit ten dotyczy przypadku egzekucji należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Delegujesz? Dla Ciebie te zmiany w ZUS-ie!

Szczegółowe poradniki i specjalni doradcy, a dodatkowo elektroniczny rejestr dla całego kraju – Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza ułatwienia w obsłudze zaświadczeń A1, dotyczących m.in. delegowania pracowników. W tym roku ich liczba może przekroczyć pół miliona.

Zaświadczenie A1 potwierdza Fakt obowiązywania polskiego ustawodawstwa w odniesieniu do osoby, która jest delegowana do pracy za granicę, przenosi za granicę pracę wykonywaną w ramach prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej lub wykonuje pracę w więcej niż jednym państwie. Jest to dokument wydawany w oparciu o prawo Unii Europejskiej i dotyczy poruszających się w granicach UE. Zaświadczenie wydawane jest przez ZUS na wniosek pracodawcy, pracownika lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek. W ostatnich latach liczba wydawanych zaświadczeń dynamicznie rośnie. Od 2012 r. do 2015 r. wzrosła o ponad 120 tys. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku przekroczy już 500 tys.

-Ta rosnąca dynamika skłania nas do podjęcia działań, które usprawnią proces wydawania zaświadczeń po stronie Zakładu i jednocześnie wyeliminują możliwe błędy, które niestety we wnioskach o zaświadczenia A1 się pojawiają – powiedziała Ewa Kosowska, dyrektor departamentu ubezpieczeń i składek centrali ZUS.

Usprawniając cały proces wnioskowania i wydawania zaświadczeń A1, ZUS wprowadził w październiku ogólnopolski rejestr zaświadczeń w miejsce rejestrów oddziałowych. Na stałe eliminuje on sytuacje, w której to przedsiębiorcy sami wypełniali papierowy druk zaświadczenia, żeby przyspieszyć proces jego wydania. Teraz zaświadczenia wydawane są ze specjalnej aplikacji, która towarzyszy elektronicznemu rejestrowi A1.

Dodatkowo Zakład wprowadza doradców, którzy na salach obsługi klienta, mają służyć pomocą osobom występującym o zaświadczenie A1, pomagając im wypełnić wniosek i przygotować niezbędne dokumenty a także udzielić wyczerpującej informacji w zakresie właściwego ustawodawstwa. Na początek doradcy pojawią się pilotażowo w oddziałach, do których wpływa najwięcej wniosków o A1. Obok doradców ZUS wprowadza specjalne poradniki dla wszystkich chętnych do skorzystania z zaświadczeń A1, które to przeprowadzą krok po kroku przez proces wnioskowania. Co ważne – poradniki są na etapie konsultacji z samymi przedsiębiorcami.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Ustawa określa zasady i tryb zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom i innym podmiotom oraz organ właściwy w tych sprawach.

Koncesjonariusze mają być wybierani zgodnie z przejrzystymi i konkurencyjnymi zasadami. Rynek ten ma być szerzej otwarty m.in. na małe i średnie Firmy. Nowe przepisy mają też pomóc w zapobieganiu i wykrywaniu konfliktów interesów przy umowach koncesji.

Ustawa będzie miała zastosowanie do umów koncesji, których wartość jest równa lub przekracza równowartość 30 tys. euro. Są w niej przewidziane trzy tryby wyboru koncesjonariusza: odpowiednik przetargu ograniczonego i nieograniczonego oraz negocjacje.

Decyzją postów wszystkie 42 senackie poprawki zostały uwzględnione. Dotyczą one m.in. uzupełnienia ustawy o przepisy regulujące zasady zlecania zamówień bez przetargu (tzw. in-house).

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Zmiany w pomocy żywnościowej

Łatwiejszy dostęp do pomocy, większy zasięg wsparcia, bardziej urozmaicone produkty – to tylko niektóre zmiany w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W ramach programu w 2015 r. do ponad 1,6 min najbardziej potrzebujących trafiło ok. 6,3 min paczek z żywnością, a łącznie od chwili rozpoczęcia Programu w grudniu 2014 r., już prawie 16,4 min paczek.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Najniższa emerytura w przyszłym roku wyniesie 1.000 zł

1 marca 2017 r. nastąpi waloryzacja wszystkich emerytur i rent. Najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione do 1.000 zł.

Najważniejsze proponowane przez rząd zmiany:

•    wszystkie emerytury i renty (z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz tzw. świadczenia „mun durowe”) zostaną podniesione o 0,73%;
•    najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione z 882,56 zł do 1.000 zł, tj. o 117,44 zł;
•    renty socjalne zostaną podniesione z 741,35 zł do 840 zł, tj. o 98,65 zł;
•    najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 676,75 zł do 750 zł, tj. o 73,25 zł;
•    wprowadzony zostanie mechanizm waloryzacji świadczeń z KRUS;
•    emerytury osób, które nabyły prawo do najniższego, gwarantowanego świadczę nia, zostaną podniesione o co najmniej 10 zł, a renty z tytułu częściowej niezdol ności do pracy o 7,50 zł.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Projekt promocji polskich przedsiębiorstw

Departament Polityki Eksportowej MR realizuje projekt pn. „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych”, w ramach którego udzielane są organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców dotacje na częściowe opłacenie składek członkowskich wynikających z przynależności do organizacji międzynarodowych.

Zainteresowanie projektem jest tak duże, że znacznie przewyższa dostępne środki Finansowe będące w dyspozycji ministra właściwego ds. gospodarki na to zadanie.

Oczekiwanym od organizacji zrzeszających przedsiębiorców zadaniem jest zapewnienie silniejszej reprezentacji interesów polskich przedsiębiorców na Forum międzynarodowym poprzez prezentowanie ich potrzeb, inicjowanie działań na ich rzecz oraz upowszechnianie polskich osiągnięć i doświadczeń za granicą.

Działania te mają przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. Z realizacji tych działań Beneficjenci zobowiązani są złożyć Sprawozdania końcowe zawierające informacje o podjętych działaniach i ich rezultatach oraz rozliczenia Finansowe otrzymanych dotacji.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Usługi proinnowacyjne dla firm

Od 4 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogę ubiegać się o dotacje z Programu Inteligentny Rozwój na usługi proinnowacyjne. Maję one wesprzeć proces wdrażania przez firmy innowacji o charakterze technologicznym. Instytucję organizujące konkurs jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Instrument zwiększy dostępność Firm do specjalistycznych, wysoce innowacyjnych usług, świadczonych przez ośrodki innowacji akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju – podkreśliła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć dofinansowanie na doradztwo w obszarze transferu wiedzy, nabywania, ochrony i korzystania z wartości niematerialnych i prawnych. Usługi te mogą również być uzupełnione usługami dotyczącymi udostępnienia banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, przestrzeni biurowej, testowania i certyfikacji nowych rozwiązań opracowywanych przez firmy.

Budżet nadchodzącego konkursu wynosi 36 min złotych.

Zapoznaj się z ogłoszeniem naboru opublikowanym na portalu Funduszy Europejskich.

Lista akredytowanych ośrodków innowacji znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Identyfikacja elektroniczna

Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej ma na celu przede wszystkim wprowadzenie do polskiego prawa rozporządzenia ws. elDAS.

Czemu ma służyć rozporządzenie ws. elDAS?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr910/2014 wsprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, weszło wżycie 1 lipca 2016 r. Ma ono doprowadzić m.in. do ujednolicenia usług zaufania oraz doprowadzić do sytuacji, w której kraje UE będą wzajemnie uznawały środki identyfikacji elektronicznej. Wszystko po to, by obywatel posiadający np. podpis elektroniczny mógł się nim posługiwać, korzystając z e-usług administracji w dowolnym kraju IE.

Jakie zmiany wprowadza przyjęta ustawa?

Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej to pierwszy krok w dostosowywaniu naszych realiów prawnych do tego rozporządzenia. W pierwszej kolejności zatem:

•    wyeliminowano pojęcia i instytucje nieznane w rozporządzeniu elDAS i dostosowano terminologię krajowych aktów prawnych do terminów występujących w tym rozporządzeniu;
•    uregulowano te obszary, które niezbędne są do umożliwienia stosowania rozporządzenia elDAS na gruncie prawa polskiego, tj. m.in. wyznaczono organ nadzoru;
•    uchylono ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) oraz usunięto istniejące w krajowych przepisach odesłania do jej przepisów

Zgodnie z nowymi przepisami minister właściwy do spraw informatyzacji będzie organem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o usługach zaufania. Nadzór dotyczył będzie zarówno usług kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych.

Co jeszcze przewiduje nowa ustawa?

W ustawie przewidziano także istnienie tzw. krajowego węzła identyfikacji, czyli punktu przyłączenia umożliwiającego sprzężenie krajowej infrastruktury identyfikacji elektronicznej w Polsce z krajowymi infrastrukturami służącymi do identyfikacji elektronicznej innych państw członkowskich. Jednocześnie wskazano, że funkcjonowanie krajowego węzła identyfikacji zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji.

Ustawa wskazuje również ministra właściwego do spraw informatyzacji jako koordynującego na poziomie krajowym działania na rzecz współpracy z państwami członkowskimi UE w sprawach dotyczących systemów identyfikacji elektronicznej oraz przekazującego informacje państwom członkowskim i Komisji Europejskiej o naruszeniu bezpieczeństwa notyfikowanych systemów identyfikacji elektronicznej.

Źródło: e-Doradca Podatkowy