Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Nowa ustawa określa obowiązki podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i zasady prowadzenia rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Normuje ona także obowiązki przedsiębiorców i zasady prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, a także zadania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Nowelizacja rozwoju obszarów wiejskich

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Nowelizacja ustawy ma usprawnić wdrożenie i realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Zmiany w rachunkowości?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Regulacje przedstawione w propozycji zmian ustawy mają przede wszystkim na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy ws. rachunkowości poprzez dyrektywę 2014/95/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, a także wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zmniejszających obciążenia administracyjne w rachunkowości dla jednostek.

Najważniejsze przyjęte w projekcie regulacje obejmują:

1. w części dotyczącej transpozycji dyrektywy:

•    wprowadzenie wymogu ujawniania w sprawozdaniu z działalności (w formie oświadczenia) lub w odrębnym sprawozdaniu, przez bardzo duże jednostki1 i grupy kapitałowe kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu wraz z
•    krótkim opisem modelu biznesowego jednostki, opisu polityki prowadzonej w danym zakresie, jej rezultatów oraz ryzyk i sposobu zarządzania ryzykami w kwestiach niefinansowych, przedstawieniem niefinansowych kluczowych wskaźników wyników związanych z daną działalnością;

2.    w części dotyczącej zmniejszenia obciążeń administracyjnych w rachunkowości dla jednostek – w szczególności:

•    umożliwienie przenoszenia treści dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych w dowolnym momencie, a nie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
•    wprowadzenie odrębnego, uproszczonego załącznika do ustawy o rachunkowości, określającego sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, uwzględniającego specyfikę tych jednostek,
•    umożliwienie stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia dla jednostek spełniających kryteria dla jednostek małych2.

3.    w części dotyczącej zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym: zmianę w zakresie uzupełnienia rejestru przedsiębiorców o dodatkową wzmiankę na temat złożenia do KRS sprawozdania z płatności na rzecz administracji rządowych.

Projekt ustawy po zaakceptowaniu przez Rządowe Centrum Legislacji zostanie przedłożony Radzie Ministrów.


1.    Generalnie są to jednostki działające na rynku kapitałowym, które w roku obrotowym, za który jest sporządzane sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym przekroczyły następujące wartości:

•    1. średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób oraz
•    2. suma aktywów bilansu powyżej 85 min zł lub przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów powyżej 170 min zł.

2.    Jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

•    1.17 min zł, w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
•    2.34 min zł, w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
•    50 osób, w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Składanie sprzeciwów do wniosków o obniżenie ceł UE

Istnieje możliwość złożenia sprzeciwów do wniosków państw członkowskich UE o obniżenie unijnych ceł.

MRiF zachęca polskich producentów do analizy zasadności złożenia tego typu sprzeciwów, o ile zidentyfikują oni w tych wnioskach towary przez siebie produkowane w Polsce.

Komisja Europejska przedstawiła listę wniosków o ustanowienie zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych, które po uprzedniej akceptacji krajów członkowskich UE i dalszym procesie decyzyjnym UE planowane są do wprowadzenia w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Tego typu zawieszenia poboru ceł i kontyngenty taryfowe są ustanawiane ze względów gospodarczych. Dzięki takiemu działaniu, szczególnie w odniesieniu do surowców i komponentów do produkcji, po firmy mogą kupić niedostępne w UE materiały z krajów trzecich po obniżonych lub zerowych stawkach celnych. Rozwiązanie to jest wsparciem dla rozwoju firmy, zwiększając jej konkurencyjność na rynku i możliwość tworzenia nowych miejsc pracy.

Działaniem chroniącym polskich producentów jest możliwość złożenia sprzeciwu do
wniosków innych państw członkowskich UE w zakresie zawieszenia poboru ceł lub ustanowienia preferencyjnego kontyngentu taryfowego-w sytuacji, w której istnieje w Polsce produkcja danego towaru.

Więcej na temat możliwości złożenia sprzeciwów na stronie MR w zakładce „Lista wniosków o zawieszenie ceł-1 lipca 2017″. Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami na temat zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych zamieszczonych w zakładce „Modyfikacja ceł UE”.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Nowe Volkswageny z Wrześni – inwestycja warta ponad 3 mld zł

24 października w Białężycach koło Wrześni odbyta się uroczystość otwarcia Fabryki, w której produkowany będzie nowy Volkswagen CraFter.

Planowane nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 3,3 mld zł przeznaczone na budowę Fabryki oraz wyposażenie jej w najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne powodują, że zakład we Wrześni jest największą dotychczasową inwestycją zagraniczną w Polsce. W nowym zakładzie produkcyjnym zatrudnionych zostanie 3000 pracowników.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Zmiany w zwolnieniach z kas fiskalnych kas fiskalnych?

Znów zaostrzeniu ulegną w 2017 r. zasady stosowania zwolnień z kas rejestrujących. Przygotowane zmiany obejmą m.in. przyspieszenie obowiązku ewidencjonowania.

Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewiduje np., że obowiązkowe stanie się upoważnienie organów podatkowych do kontroli rachunków bankowych u stosujących zwolnienie z kas w związku z obrotem realizowanym poprzez rachunki bankowe i SKOKi.

Lekarze i prawnicy mają być ponownie zwolnieni z obowiązku stosowania kas Fiskalnych. Mianowicie, bezwzględnemu obowiązkowi ewidencyjnemu nie będzie podlegać świadczenie usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawniczych oraz doradztwa podatkowego, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika bądź na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła oraz jeżeli podatnik dokona upoważnienia.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Wymiana informacji

Ustawa o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest już gotowa.

Ma ona zapewnić możliwość wymiany określonych danych płatników i ubezpieczonych pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Ministrem Finansów w celu wykonywania ustawowych zadań tych instytucji.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Sprawdzanie kontrahentów podatnika VAT ograniczone

W dniu 24 października 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, sygn. akt I FPS 3/16, w zakresie przekazanego do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego udziału kontrahentów w trakcie czynności sprawdzających dotyczących przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku.

Rozstrzygając zagadnienie prawne, NSA przyjął za wiążący pogląd, że: „W przypadku przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku w związku z weryfikacją prowadzoną na podstawie art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w ramach czynności sprawdzających, o których mowa w dziale V ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), nie jest możliwe żądanie od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności.”

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Uwaga na wyłudzenia danych osobowych od przedsiębiorców

Ostrzegamy przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości informuje o odpowiedzialności grożącej za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji.

Oto przykładowa treść Fałszywej wiadomości dotyczącej wyłudzenia danych osobowych od przedsiębiorców:

Witamy,

Pragniemy zauważyć, że Państwa Firma nie jest jeszcze zarejestrowana w CIODO, a jest do tego prawnie zobligowana.

Każda Firma wystawiająca FV, wysyłająca FV, wysyłająca towar lub posiadająca na swoich stronach www elementy takie jak: newsletter, Formularz kontaktowy, rejestracyjny, logowanie itp bezwzględnie muszą być zarejestrowane w CIODO.

Każda Firma posiada też we własnych zbiorach dane pracowników czy też Klientów.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe to według Art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby Fizycznej”. Chodzi o takie elementy, mniej lub bardziej specyficzne, które pozwalają określić pośrednio lub bezpośrednio tożsamość danej osoby np. nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr telefonu- czyli dane, które klient e-sklepu podaje podczas zawierania transakcji. W grupie tej znajdzie się także adres e-mail – często bowiem jest imienny i oraz adres IP, który może być daną osobową (informacja o tym jest możliwa do uzyskania z innych źródeł) jest zobligowana do spełnienia obowiązku rejestracji w CIODO.

CIODO może nałożyć karę grzywny w postępowaniu administracyjnym dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych jednorazowo w kwocie do 50 tys. zł i może ją nałożyć maksymalnie 4 razy w jednym postępowaniu, co daję nam kwotę 200 tys. zł, w przypadku osób Fizycznych jednorazowa kara grzywny może wynieść maksymalnie 10 tys. zł, ale razem nie mogą przekroczyć 50 tys. zł w jednym postępowaniu.

W związku z powyższym nasza Kancelaria Liberty wzywa Państwa do dokonania stosownej rejestracji zbioru danych osobowych wraz z uzupełnieniem niezbędnej i wymagalnej dokumentacji w terminie 3 dni roboczych.

W przypadku braku rejestracji zmuszeni będziemy do złożenia doniesienia/zawiadomienia o wszczęcie procedury kontrolnej CIODO celem wyegzekwowania koniecznej rejestracji oraz wymiaru kary pieniężnej.

Informujemy również, że nasza Kancelaria Liberty nie świadczy usług prawnych, porad, konsultacji itp.

W przypadku pozyskania wiedzy w zakresie rejestracji i dokumentacji rejestracyjnej proponujemy kontaktować się z podmiotami, które świadczą profesjonalne usługi z w/w zakresu.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Polska gospodarka poprawia swoją konkurencyjność

Jak wynika z tegorocznego rankingu Światowego Forum Gospodarczego, polska gospodarka jest coraz bardziej konkurencyjna. W 2016 r. nasz kraj zajmuje 36 miejsce na świecie w rankingu, w którym ujęto 138 państw. To awans o 5 pozycji w porównaniu z ubiegłym rokiem. Najbardziej konkurencyjne gospodarki świata to Szwajcaria, wyprzedzająca Singapur i Stany Zjednoczone.

„Globalny raport konkurencyjności 2016-2017″ prezentuje wyniki badań przeprowadzanych corocznie przez World EconomicForum(WEF) i ma kluczowe znacznie m.in. dla decyzji zagranicznych inwestorów. W tym roku bierze w nich udział około 14 tys. Firm z 138 państw świata, w tym 214 z Polski. Polskim partnerem WEF jest Narodowy Bank Polski.

Polska a region

Polską gospodarkę nadal, podobnie jak litewską (35 miejsce), łotewską (49 miejsce) i słowacką (65 miejsce) zakwalifikowano do grupy przejściowej – pomiędzy grupą państw, które wciąż konkurują efektywnością, a tymi które są najbardziej konkurencyjne dzięki przewagom innowacyjnym. Czechy i Estonia zajmują podobnie jak w roku ubiegłym, odpowiednio 31 i 30 pozycję. Oba te kraje zaliczane są już do grupy państw konkurujących głównie innowacyjnością.

Ocena przedsiębiorców

Polscy przedsiębiorcy, uczestniczący w badaniu tradycyjnie już jako największą barierę w prowadzeniu działalności na pierwszym miejscu wskazali prawo podatkowe. Na kolejnych miejscach w rankingu barier znalazły się przepisy regulujące rynek pracy, niepewność polityki gospodarczej i stawki podatkowe.

Spośród czynników podstawowych w Polsce poprawiły się oceny infrastruktury, otoczę nia makroekonomicznego oraz edukacji i ochrony zdrowia. Kolejny rok z rzędu poprawiły się oceny innowacyjności.

Więcej informacji na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Źródło: e-Doradca Podatkowy