Co blokuje e-handel wUE?

Choć coraz więcej towarów i usług sprzedaje się on-line, to transgraniczny e-handel w UE rośnie bardzo powoli. Wstępne wnioski płynące z przeprowadzonego przez KE badania sektora handlu elektronicznego pokazują powszechność blokowania geograficznego w UE. Teraz Komisja przystąpi do analizy i konsultacji, które mają wykazać, czy i kiedy blokowanie narusza zasady konkurencji.

Blokowanie geograficzne w Internecie to sytuacja, gdy sprzedawcy detaliczni i dostawcy treści cyfrowych uniemożliwiają klientom internetowym kupowanie towarów lub korzystanie z usług dostępu do zasobów cyfrowych z powodu lokalizacji lub państwa zamieszkania osoby kupującej. Jest to czynnik wpływający na transgraniczny handel elektroniczny.

Komisja Europejska opublikowała wstępne ustalenia na temat powszechności tej praktyki. W wyniku badania sektorowego stwierdzono, że 38% biorących udział w badaniu sprzedawców detalicznych dóbr konsumpcyjnych, takich jak odzież, obuwie, artykuły sportowe oraz elektronika użytkowa, prowadzących sprzedaż w Internecie, stosuje blokowanie geograficzne. W przypadku tych produktów blokowanie geograficzne sprowadza się głównie do odmowy realizowania dostaw za granicę. Stosowana jest również odmowa przyjęcia zagranicznych metod płatności oraz, w mniejszym stopniu, przekierowywanie i blokowanie dostępu do strony internetowej. O ile większość przypadków blokowania geograficznego wynika z jednostronnych decyzji biznesowych sprzedawców detalicznych, to 12% takich handlowców zgłosiło ograniczenia umowne dotyczące sprzedaży transgranicznej w odniesieniu do co najmniej jednej kategorii produktu znajdującej się w ich ofercie.

Co się tyczy internetowych treści cyfrowych, większość (68%) dostawców odpowiedziało, że stosują blokowanie geograficzne wobec użytkowników znajdujących się w innych państwach członkowskich UE. Blokowanie odbywa się głównie w oparciu o adres IP użytkownika (Internet Protocol), który określa i podaje lokalizację komputera lub smartfona. 59% biorących udział w badaniu dostawców treści cyfrowych poinformowało, że do blokowania geograficznego zobowiązują ich umowy z dostawcami. Jeśli chodzi o powszechność blokowania geograficznego, istnieją znaczne różnice pomiędzy różnymi kategoriami treści cyfrowych i państwami członkowskimi UE.

Liczby respondentów różnią się w zależności od danego państwa członkowskiego, głównie z powodu różnej wielkości rynków handlu elektronicznego w tych państwach i różnej liczby spontanicznych wniosków o dopuszczenie do udziału w badaniu otrzymanych przez Komisję. Tym samym wyniki te stanowią wartościowe spojrzenie na powszechność występowania praktyk blokowania geograficznego w UE, ale nie są statystycznie reprezentatywne dla całości unijnego rynku handlu elektronicznego.

Źródło: e-Doradca Podatkowy