Prezydencki projekt ustawy ws. 500+

Prezydent proponuje, aby świadczenie z programu 500+ nie wpływało na wysokość alimentów.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał i skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Dodatkowo, prezydencka propozycja nowelizacji reguluje kwestię wpływu na zakres obowiązku alimentacyjnego innych świadczeń spoza programu 500+.

W projekcie ustawy znalazła się także sugestia wyłączenia kwot świadczenia wychowawczego z tytułu 500+ oraz świadczeń wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego. Jest to o tyle istotne, że choć w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzono zapisy wyłączające kwoty takiego świadczenia spod egzekucji, nie będą one skuteczne w przypadku egzekwowania należności z rachunku bankowego.

Intencją programu 500+ od początku było to, aby świadczenie na dzieci nie powodowało obniżki żadnych innych świadczeń.

Już obecnie Ministerstwo Rodziny popiera stanowisko prezentowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, że świadczenie „Rodzina 500 plus” pobierane przez rodzica nie może być podstawą do obniżenia pobieranych przez niego świadczeń alimentacyjnych.

Źródło: e-Doradca Podatkowy