Tata na urlopie

Ojcowie coraz częściej decydują się na skorzystanie z przysługującego im urlopu na dziecko. Od początku tego roku z urlopu ojcowskiego skorzystało już ponad 33,5 tys. mężczyzn.

W 2013 r. z urlopów ojcowskich skorzystało 28,5 tysiąca mężczyzn, w 2014 r. było ich już ponad 129 tysięcy, a w 2015 r. ponad 148,4 tys. Od początku tego roku zdecydowało się na niego ponad 33,5 tysiąca osób.

Komu przysługuje urlop ojcowski?

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 2 lat lub:

•    do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia

•    nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10. roku życia w przypadku, gdy została podjęta decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego

Z urlopu ojcowskiego skorzystać mogą także ojcowie adopcyjni.

Należy pamiętać o tym, że:

•    urlop ojcowski przysługuje niezależnie od urlopu macierzyńskiego;

•    urlop ten związany jest z ojcem, który wychowuje dziecko, co oznacza, że nie ma możliwości przekazania go komuś innemu;

•    urlop można wykorzystać jednorazowo;

•    można go także podzielić na dwie części (żadna nie może być krótsza niż tydzień) i skorzystać z niego w dowolnie wybranym przez siebie momencie, uwzględniając wiek dziecka;

•    niewykorzystany urlop przepada, nie przysługuje za niego żaden ekwiwalent;

•    pracownik musi złożyć wniosek o przyznanie urlopu co najmniej 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem;

•    do urlopu ojcowskiego (2 tygodnie) wliczane są także dni wolne od pracy (weekend, święta).

Ojcowie, oprócz urlopu ojcowskiego przeznaczonego tylko dla nich, mogą podzielić się z matką urlopem macierzyńskim i rodzicielskim oraz wychowawczym.

Źródło: e-Doradca Podatkowy