KADRY I PŁACE


 • Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych / umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło.
 • Rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników.
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy.
 • Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.
 • Rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz wszelkie inne rozliczenia z ZUS.
 • Prowadzenie akt personalnych, dokumentacji, sprawozdawczości, korespondencji personalnych, itp.
 • Przestrzeganie formalnej zgodności i kompletności dokumentów personalnych z regulacjami prawnymi.
 • Przekazywanie Klientowi informacji o ważnych datach i terminach wynikających z dokumentacji personalnej i regulacji prawnych.
 • Sporządzanie listy płac dla pracowników i zleceniobiorców.
 • Przygotowanie przekazów bankowych na wynagrodzenia, zaliczki podatku dochodowego i składki na ubezpieczenia społeczne.
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.
 • Sporządzanie deklaracji ZUS, PIT i PFRON.
 • Sporządzanie rocznych informacji podatkowych dla osób zatrudnionych (PIT-11 lub PIT-40).