Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Ponad 158 min zł na pożyczki i reporęczenia dla podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki temu ma powstać ponad 1,2 tys. nowych miejsc pracy.

Celem projektu jest wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej, które będą mogły skorzystać z pożyczek. Projekt startuje 30 kwietnia br. i potrwa do końca 2023 r. Projekt pt. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowegojest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Działaniu 2.9 Rozwój Ekonomii Społecznej.

Łączna kwota środków projektu to 158,9 min zł z czego 154,5 min przeznaczone zostanie na pożyczki a 4,4 min na reporęczenia. Środki na pożyczki będą podzielone na pięć makroregionów. Tam środkami dysponować będą pośrednicy finansowi.

Z jakich pożyczek będzie można skorzystać?

•    Pożyczka na start przeznaczona będzie dla tych podmiotów ekonomii społecznej, które funkcjonują nie dłużej niż rok. Maksymalna kwota pożyczki to 100 tys. zł, a okres spłaty wyniesie do 5 lat.

•    Pożyczka na rozwój to wsparcie dla tych podmiotów, które działają dłużej niż rok. Będą mogły ubiegać się o środki w wysokości do 500 tys. zł a spłata rozłożona będzie na maksymalnie 7 lat.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Nabór wniosków na dotacje dla organizacji przedsiębiorców

Do 13 maja 2016 r. można składać wnioski o dotację na działania zwiększające konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

Bezpośrednim celem projektu jest zapewnienie silniejszej reprezentacji interesów polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na forum międzynarodowym oraz upowszechnianie polskich osiągnięć i doświadczeń za granicą, a także wspieranie integracji firm na rynku światowym poprzez udział organizacji zrzeszających przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych w 2016 roku.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Możliwość składania sprzeciwów do wniosków o obniżenie ceł UE

Można złożyć sprzeciwy do wniosków państw członkowskich UE o obniżenie unijnych ceł. Zachęcamy polskich producentów do analizy zasadności złożenia tego typu sprzeciwów, o ile zidentyfikują w tych wnioskach towary przez siebie produkowane w Polsce.

Komisja Europejska przedstawiła listę wniosków o ustanowienie zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych, które po uprzedniej akceptacji krajów członkowskich UE i dalszym procesie decyzyjnym UE planowane są do wprowadzenia w życie 1 stycznia 2017 r.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Jestem czynnym podatnikiem VAT, składam deklaracje za okresy miesięczne VAT-7. Kupiłam kasę fiskalną za kwotę netto 960 zł. W jaki sposób skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, aby mógł skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, odlicza kwotę ulgi w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie za pomocą kasy obrotu i kwot podatku należnego, bądź też za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Ulga, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, wynosi 90% jej ceny zakupu (bez podatku), ale nie więcej niż 700 zł. W opisanym przypadku można odliczyć tylko wskazane 700 zł. Kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy miedzy kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ustawy. Jeśli kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, to podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), lecz nie więcej niż 175 zł-gdy podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Informacja dla producentów i importerów wyrobów tytoniowych

 W wyniku planowanej implementacji przepisów tzw. dyrektywy tytoniowej do prawa polskiego zmienią się wymogi dotyczące m.in. wyglądu opakowań wyrobów tytoniowych. Pojawią się na nich nowe ostrzeżenia zdrowotne oraz odpowiednie informacje o zaprzestaniu palenia.

Aby importerzy i producenci wyrobów tytoniowych mogli się przygotować do zmian, Ministerstwo Zdrowia udostępnia pliki z nowymi grafikami (w wysokiej rozdzielczości). Po wejściu w życie ustawy implementującej dyrektywę będą one musiały być zamieszczane na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych) wyrobów tytoniowych. Importerzy i producenci wyrobów tytoniowych mogą uzyskać szczegółowe informacje na ten temat w Departamencie Zdrowia Publicznego pod numerem tel.: 22 53 00 107. Zobacz:

•    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającą dyrektywę 2001/37/WE;

•    Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Co blokuje e-handel wUE?

Choć coraz więcej towarów i usług sprzedaje się on-line, to transgraniczny e-handel w UE rośnie bardzo powoli. Wstępne wnioski płynące z przeprowadzonego przez KE badania sektora handlu elektronicznego pokazują powszechność blokowania geograficznego w UE. Teraz Komisja przystąpi do analizy i konsultacji, które mają wykazać, czy i kiedy blokowanie narusza zasady konkurencji.

Blokowanie geograficzne w Internecie to sytuacja, gdy sprzedawcy detaliczni i dostawcy treści cyfrowych uniemożliwiają klientom internetowym kupowanie towarów lub korzystanie z usług dostępu do zasobów cyfrowych z powodu lokalizacji lub państwa zamieszkania osoby kupującej. Jest to czynnik wpływający na transgraniczny handel elektroniczny.

Komisja Europejska opublikowała wstępne ustalenia na temat powszechności tej praktyki. W wyniku badania sektorowego stwierdzono, że 38% biorących udział w badaniu sprzedawców detalicznych dóbr konsumpcyjnych, takich jak odzież, obuwie, artykuły sportowe oraz elektronika użytkowa, prowadzących sprzedaż w Internecie, stosuje blokowanie geograficzne. W przypadku tych produktów blokowanie geograficzne sprowadza się głównie do odmowy realizowania dostaw za granicę. Stosowana jest również odmowa przyjęcia zagranicznych metod płatności oraz, w mniejszym stopniu, przekierowywanie i blokowanie dostępu do strony internetowej. O ile większość przypadków blokowania geograficznego wynika z jednostronnych decyzji biznesowych sprzedawców detalicznych, to 12% takich handlowców zgłosiło ograniczenia umowne dotyczące sprzedaży transgranicznej w odniesieniu do co najmniej jednej kategorii produktu znajdującej się w ich ofercie.

Co się tyczy internetowych treści cyfrowych, większość (68%) dostawców odpowiedziało, że stosują blokowanie geograficzne wobec użytkowników znajdujących się w innych państwach członkowskich UE. Blokowanie odbywa się głównie w oparciu o adres IP użytkownika (Internet Protocol), który określa i podaje lokalizację komputera lub smartfona. 59% biorących udział w badaniu dostawców treści cyfrowych poinformowało, że do blokowania geograficznego zobowiązują ich umowy z dostawcami. Jeśli chodzi o powszechność blokowania geograficznego, istnieją znaczne różnice pomiędzy różnymi kategoriami treści cyfrowych i państwami członkowskimi UE.

Liczby respondentów różnią się w zależności od danego państwa członkowskiego, głównie z powodu różnej wielkości rynków handlu elektronicznego w tych państwach i różnej liczby spontanicznych wniosków o dopuszczenie do udziału w badaniu otrzymanych przez Komisję. Tym samym wyniki te stanowią wartościowe spojrzenie na powszechność występowania praktyk blokowania geograficznego w UE, ale nie są statystycznie reprezentatywne dla całości unijnego rynku handlu elektronicznego.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Chmura wielu możliwości

Dzięki europejskiej inicjatywie dotyczącej przetwarzania danych Europa ma stać się światowym liderem w gospodarce opartej na cyfryzacji. KE przedstawiła plan dotyczący usług w chmurze obliczeniowej oraz światowej klasy infrastruktury danych naukowych, aby umożliwić nauce, przedsiębiorstwom i służbom publicznym skorzystanie z rewolucyjnego rozwoju technologii dużych zbiorów informacji.

W ramach swojej strategii tworzenia jednolitego rynku cyfrowego Komisja przedstawiła propozycję, która pomoże europejskim przedsiębiorcom, małym i średnim firmom, naukowcom i administracji publicznej jak najlepiej wykorzystać nowe technologie

Źródło: e-Doradca Podatkowy

320 mln zł na tworzenie sieciowych produktów w Polsce Wschodniej

Konsorcja składające się co najmniej z 10 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą już składać wnioski o dofinansowanie projektów polegających na stworzeniu innowacyjnych produktów sieciowych w Polsce Wschodniej. Konkurs dla MSP rozpoczął się 20 kwietnia i potrwa do 28 czerwca br.

Na dofinansowanie mają szansę projekty obejmujące:

–  inwestycje w spójną infrastrukturę;
– rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno–komunikacyjnych;
– opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Warunkiem otrzymania wsparcia z POPW jest także utworzenie minimum 20 miejsc pracy, wpisanie się projektu w regionalne inteligentne specjalizacje (wspólne dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej). Równie ważne jest posiadanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę i/ lub innych dokumentów wymaganych zgodnie z Prawem budowlanym, do rozpoczęcia robót budowlanych (jeśli wchodzą w zakres projektu).

Źródło: e-Doradca Podatkowy