Transport morski żywności

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ma na celu jest dostosowanie prawa krajowego do regulacji unijnych dotyczących szczegółowych wymagań związanych z transportem morskim płynnych olejów i tłuszczów.

Nowelizacja dotyczy także wymagań higienicznych w odniesieniu do transportu morskiego surowego cukru (luzem).

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020

Opracowany program prezentuje syntetyczne informacje dotyczące potencjału rozwoju rolnictwa w odniesieniu do dziewięciu głównych rynków rolnych, tj. zbóż, rzepaku, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, mleka i przetworów mlecznych, cukru, owoców i warzyw oraz ich przetworów, jak również tytoniu.

Aktualna sytuacja w poszczególnych sektorach rolnych jest różna, jeśli chodzi o dynamikę zmian poziomu produkcji, tendencje w handlu zagranicznym, stopień zorganizowania producentów i ogólną kondycję sektora. Niezależnie od tego, w każdym z sektorów istnieją wyzwania i szanse rozwoju. Celem opracowania niniejszego programu jest wypracowanie, klarownej dla uczestników rynku, koncepcji długofalowego działania mającej zapewnić realizację zidentyfikowanych celów i wyzwań umożliwiających rozwój krajowego sektora rolno-żywnościowego.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

JPK – nowy obowiązek dla małych i średnich przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT)1. Pierwsze sprawozdania ww. przedsiębiorcy będą musieli złożyć do 25 lutego 2017 r. Obecnie JPK przesyłają już duże Firmy.

Zaliczenie do określonej grupy przedsiębiorców zależy od liczby zatrudnianych osób oraz od wielkości obrotów Firmy.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

•    zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
•    osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji Finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie prze kroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się natomiast przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

•    zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
•    osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji Finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie prze kroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Rozszerzenie katalogu podmiotów, które mają obowiązek raportowania, ma za zadanie pozyskanie bieżącej informacji o transakcjach podlegających opodatkowaniu VAT. Umożliwi to szybką i skuteczną identyfikację wyłudzeń oraz unikania opodatkowania.

W celu ułatwienia małym oraz średnim przedsiębiorcom wykonania obowiązku została przygotowana bezpłatna aplikacja ze wszystkimi funkcjami niezbędnymi do złożenia JPK. Aplikacja jest już gotowa dla systemu operacyjnego Windows, kolejnym krokiem będzie jej udostępnienie również w systemie Linux.

Na stronach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej są dostępne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Więcej o zmianach w JPK w Broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT, zamieszczonej na stronach Ministerstwa Finansów.


1 Podstawa prawna: art. 105-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Delegujesz? Dla Ciebie te zmiany w ZUS-ie!

Szczegółowe poradniki i specjalni doradcy, a dodatkowo elektroniczny rejestr dla całego kraju – Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza ułatwienia w obsłudze zaświadczeń A1, dotyczących m.in. delegowania pracowników. W tym roku ich liczba może przekroczyć pół miliona.

Zaświadczenie A1 potwierdza Fakt obowiązywania polskiego ustawodawstwa w odniesieniu do osoby, która jest delegowana do pracy za granicę, przenosi za granicę pracę wykonywaną w ramach prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej lub wykonuje pracę w więcej niż jednym państwie. Jest to dokument wydawany w oparciu o prawo Unii Europejskiej i dotyczy poruszających się w granicach UE. Zaświadczenie wydawane jest przez ZUS na wniosek pracodawcy, pracownika lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek. W ostatnich latach liczba wydawanych zaświadczeń dynamicznie rośnie. Od 2012 r. do 2015 r. wzrosła o ponad 120 tys. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku przekroczy już 500 tys.

-Ta rosnąca dynamika skłania nas do podjęcia działań, które usprawnią proces wydawania zaświadczeń po stronie Zakładu i jednocześnie wyeliminują możliwe błędy, które niestety we wnioskach o zaświadczenia A1 się pojawiają – powiedziała Ewa Kosowska, dyrektor departamentu ubezpieczeń i składek centrali ZUS.

Usprawniając cały proces wnioskowania i wydawania zaświadczeń A1, ZUS wprowadził w październiku ogólnopolski rejestr zaświadczeń w miejsce rejestrów oddziałowych. Na stałe eliminuje on sytuacje, w której to przedsiębiorcy sami wypełniali papierowy druk zaświadczenia, żeby przyspieszyć proces jego wydania. Teraz zaświadczenia wydawane są ze specjalnej aplikacji, która towarzyszy elektronicznemu rejestrowi A1.

Dodatkowo Zakład wprowadza doradców, którzy na salach obsługi klienta, mają służyć pomocą osobom występującym o zaświadczenie A1, pomagając im wypełnić wniosek i przygotować niezbędne dokumenty a także udzielić wyczerpującej informacji w zakresie właściwego ustawodawstwa. Na początek doradcy pojawią się pilotażowo w oddziałach, do których wpływa najwięcej wniosków o A1. Obok doradców ZUS wprowadza specjalne poradniki dla wszystkich chętnych do skorzystania z zaświadczeń A1, które to przeprowadzą krok po kroku przez proces wnioskowania. Co ważne – poradniki są na etapie konsultacji z samymi przedsiębiorcami.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Zmiany w pomocy żywnościowej

Łatwiejszy dostęp do pomocy, większy zasięg wsparcia, bardziej urozmaicone produkty – to tylko niektóre zmiany w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W ramach programu w 2015 r. do ponad 1,6 min najbardziej potrzebujących trafiło ok. 6,3 min paczek z żywnością, a łącznie od chwili rozpoczęcia Programu w grudniu 2014 r., już prawie 16,4 min paczek.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Projekt promocji polskich przedsiębiorstw

Departament Polityki Eksportowej MR realizuje projekt pn. „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych”, w ramach którego udzielane są organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców dotacje na częściowe opłacenie składek członkowskich wynikających z przynależności do organizacji międzynarodowych.

Zainteresowanie projektem jest tak duże, że znacznie przewyższa dostępne środki Finansowe będące w dyspozycji ministra właściwego ds. gospodarki na to zadanie.

Oczekiwanym od organizacji zrzeszających przedsiębiorców zadaniem jest zapewnienie silniejszej reprezentacji interesów polskich przedsiębiorców na Forum międzynarodowym poprzez prezentowanie ich potrzeb, inicjowanie działań na ich rzecz oraz upowszechnianie polskich osiągnięć i doświadczeń za granicą.

Działania te mają przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. Z realizacji tych działań Beneficjenci zobowiązani są złożyć Sprawozdania końcowe zawierające informacje o podjętych działaniach i ich rezultatach oraz rozliczenia Finansowe otrzymanych dotacji.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Usługi proinnowacyjne dla firm

Od 4 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogę ubiegać się o dotacje z Programu Inteligentny Rozwój na usługi proinnowacyjne. Maję one wesprzeć proces wdrażania przez firmy innowacji o charakterze technologicznym. Instytucję organizujące konkurs jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Instrument zwiększy dostępność Firm do specjalistycznych, wysoce innowacyjnych usług, świadczonych przez ośrodki innowacji akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju – podkreśliła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć dofinansowanie na doradztwo w obszarze transferu wiedzy, nabywania, ochrony i korzystania z wartości niematerialnych i prawnych. Usługi te mogą również być uzupełnione usługami dotyczącymi udostępnienia banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, przestrzeni biurowej, testowania i certyfikacji nowych rozwiązań opracowywanych przez firmy.

Budżet nadchodzącego konkursu wynosi 36 min złotych.

Zapoznaj się z ogłoszeniem naboru opublikowanym na portalu Funduszy Europejskich.

Lista akredytowanych ośrodków innowacji znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Składanie sprzeciwów do wniosków o obniżenie ceł UE

Istnieje możliwość złożenia sprzeciwów do wniosków państw członkowskich UE o obniżenie unijnych ceł.

MRiF zachęca polskich producentów do analizy zasadności złożenia tego typu sprzeciwów, o ile zidentyfikują oni w tych wnioskach towary przez siebie produkowane w Polsce.

Komisja Europejska przedstawiła listę wniosków o ustanowienie zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych, które po uprzedniej akceptacji krajów członkowskich UE i dalszym procesie decyzyjnym UE planowane są do wprowadzenia w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Tego typu zawieszenia poboru ceł i kontyngenty taryfowe są ustanawiane ze względów gospodarczych. Dzięki takiemu działaniu, szczególnie w odniesieniu do surowców i komponentów do produkcji, po firmy mogą kupić niedostępne w UE materiały z krajów trzecich po obniżonych lub zerowych stawkach celnych. Rozwiązanie to jest wsparciem dla rozwoju firmy, zwiększając jej konkurencyjność na rynku i możliwość tworzenia nowych miejsc pracy.

Działaniem chroniącym polskich producentów jest możliwość złożenia sprzeciwu do
wniosków innych państw członkowskich UE w zakresie zawieszenia poboru ceł lub ustanowienia preferencyjnego kontyngentu taryfowego-w sytuacji, w której istnieje w Polsce produkcja danego towaru.

Więcej na temat możliwości złożenia sprzeciwów na stronie MR w zakładce „Lista wniosków o zawieszenie ceł-1 lipca 2017″. Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami na temat zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych zamieszczonych w zakładce „Modyfikacja ceł UE”.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Nowe Volkswageny z Wrześni – inwestycja warta ponad 3 mld zł

24 października w Białężycach koło Wrześni odbyta się uroczystość otwarcia Fabryki, w której produkowany będzie nowy Volkswagen CraFter.

Planowane nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 3,3 mld zł przeznaczone na budowę Fabryki oraz wyposażenie jej w najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne powodują, że zakład we Wrześni jest największą dotychczasową inwestycją zagraniczną w Polsce. W nowym zakładzie produkcyjnym zatrudnionych zostanie 3000 pracowników.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Uwaga na wyłudzenia danych osobowych od przedsiębiorców

Ostrzegamy przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości informuje o odpowiedzialności grożącej za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji.

Oto przykładowa treść Fałszywej wiadomości dotyczącej wyłudzenia danych osobowych od przedsiębiorców:

Witamy,

Pragniemy zauważyć, że Państwa Firma nie jest jeszcze zarejestrowana w CIODO, a jest do tego prawnie zobligowana.

Każda Firma wystawiająca FV, wysyłająca FV, wysyłająca towar lub posiadająca na swoich stronach www elementy takie jak: newsletter, Formularz kontaktowy, rejestracyjny, logowanie itp bezwzględnie muszą być zarejestrowane w CIODO.

Każda Firma posiada też we własnych zbiorach dane pracowników czy też Klientów.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe to według Art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby Fizycznej”. Chodzi o takie elementy, mniej lub bardziej specyficzne, które pozwalają określić pośrednio lub bezpośrednio tożsamość danej osoby np. nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr telefonu- czyli dane, które klient e-sklepu podaje podczas zawierania transakcji. W grupie tej znajdzie się także adres e-mail – często bowiem jest imienny i oraz adres IP, który może być daną osobową (informacja o tym jest możliwa do uzyskania z innych źródeł) jest zobligowana do spełnienia obowiązku rejestracji w CIODO.

CIODO może nałożyć karę grzywny w postępowaniu administracyjnym dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych jednorazowo w kwocie do 50 tys. zł i może ją nałożyć maksymalnie 4 razy w jednym postępowaniu, co daję nam kwotę 200 tys. zł, w przypadku osób Fizycznych jednorazowa kara grzywny może wynieść maksymalnie 10 tys. zł, ale razem nie mogą przekroczyć 50 tys. zł w jednym postępowaniu.

W związku z powyższym nasza Kancelaria Liberty wzywa Państwa do dokonania stosownej rejestracji zbioru danych osobowych wraz z uzupełnieniem niezbędnej i wymagalnej dokumentacji w terminie 3 dni roboczych.

W przypadku braku rejestracji zmuszeni będziemy do złożenia doniesienia/zawiadomienia o wszczęcie procedury kontrolnej CIODO celem wyegzekwowania koniecznej rejestracji oraz wymiaru kary pieniężnej.

Informujemy również, że nasza Kancelaria Liberty nie świadczy usług prawnych, porad, konsultacji itp.

W przypadku pozyskania wiedzy w zakresie rejestracji i dokumentacji rejestracyjnej proponujemy kontaktować się z podmiotami, które świadczą profesjonalne usługi z w/w zakresu.

Źródło: e-Doradca Podatkowy