Prezydencki projekt ustawy ws. 500+

Prezydent proponuje, aby świadczenie z programu 500+ nie wpływało na wysokość alimentów.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał i skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Dodatkowo, prezydencka propozycja nowelizacji reguluje kwestię wpływu na zakres obowiązku alimentacyjnego innych świadczeń spoza programu 500+.

W projekcie ustawy znalazła się także sugestia wyłączenia kwot świadczenia wychowawczego z tytułu 500+ oraz świadczeń wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego. Jest to o tyle istotne, że choć w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzono zapisy wyłączające kwoty takiego świadczenia spod egzekucji, nie będą one skuteczne w przypadku egzekwowania należności z rachunku bankowego.

Intencją programu 500+ od początku było to, aby świadczenie na dzieci nie powodowało obniżki żadnych innych świadczeń.

Już obecnie Ministerstwo Rodziny popiera stanowisko prezentowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, że świadczenie „Rodzina 500 plus” pobierane przez rodzica nie może być podstawą do obniżenia pobieranych przez niego świadczeń alimentacyjnych.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Nie musisz iść do urzędu skarbowego po zaświadczenie o dochodach

Osoby, które ubiegają się o przyznanie świadczeń społecznych oraz wnioskują o wsparcie Finansowe w ramach programu „Rodzina 500+” nie muszą już osobiście składać wniosków i odbierać zaświadczeń o wysokości dochodów ze swoich urzędów skarbowych. Dane te udostępniane są ośrodkom pomocy społecznej bezpośrednio z systemu informatycznego administracji podatkowej poinformowała Izba Skarbowa w Krakowie.
1 stycznia 2016 r. Ministerstwo Finansów, we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło usługę polegającą na automatycznym udostępnianiu ośrodkom pomocy społecznej informacji o dochodach osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, wychowawcze i alimentacyjne, w tym również o świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+”. Nowa usługa umożliwia bezpośrednie otrzymanie informacji o wysokości dochodów podatników, składek na ubezpieczenia społeczne i podatku należnego podatników wnioskujących o świadczenia społeczne poprzez aplikację Emp@tia.

Osoby ubiegające się o świadczenia społeczne nadal udają się do urzędów skarbowych, by osobiście uzyskać zaświadczenie o dochodach. Często wiąże się to z dwukrotną wizytą w urzędzie skarbowym. Dlatego Izba Skarbowa w Krakowie poinformowała, że od stycznia ośrodki pomocy społecznej same pobierają informacje o dochodach podatników.
Osoby ubiegające się o świadczenia społeczne nie muszą już przychodzić do swojego urzędu skarbowego, żeby otrzymać zaświadczenie o dochodach, bo ośrodki pomocy społecznej zrobią to za nich. Uzyskanie zaświadczenia w Formie papierowej, według zasad z lat ubiegłych nie przyśpieszy uzyskania prawa do świadczeń społecznych.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Delegowany godnie opłacany

Ta sama praca w tym samym miejscu ma być wynagradzana w ten sam sposób – to podstawa reformy dyrektywy o delegowaniu pracowników, jaką proponuje Komisja Europejska. Zmiany przewidują m.in. objęcie pracowników delegowanych ogólnie obowiązującym w danym kraju systemem premii czy dodatków.

Komisja Europejska przedstawiła ukierunkowaną reformę przepisów dotyczących delegowania pracowników. Jest ona odzwierciedleniem zobowiązania wyrażonego w wytycznych politycznych dla obecnej Komisji dotyczącego promowania zasady, zgodnie z którą ta sama praca w tym samym miejscu powinna być wynagradzana w ten sam sposób. Rewizja ta została ogłoszona w programie prac Komisji na 2016 r. Celem przedłożonego wniosku jest ułatwienie delegowania pracowników w warunkach uczciwej konkurencji i poszanowania praw pracowników, którzy są pracownikami najemnymi wjednym państwie członkowskim i których pracodawca tymczasowo wysłał do pracy w innym państwie członkowskim. Konkretnie inicjatywa ma na celu zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia i równych warunków konkurencji między firmami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym.

Mariannę Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała: – Od pierwszego dnia swojego urzędowania powtarzam, że musimy ułatwić mobilność siły roboczej i że musi ona funkcjonować w sprawiedliwy sposób. Przyjęty dziś wniosek stworzy ramy prawne dotyczące delegowania pracowników, które będą przejrzyste, sprawiedliwe i łatwe do wyegzekwowania.

Ukierunkowany przegląd przepisów poskutkuje wprowadzeniem zmian w trzech głównych obszarach: wynagrodzenia pracowników delegowanych, w tym w sytuacjach podwykonawstwa; przepisów dotyczących pracowników tymczasowych oraz delegowania długoterminowego.

Zgodnie z wnioskiem pracownicy delegowani ogólnie skorzystają z tych samych zasad regulujących warunki wynagrodzenia i pracy, które mają zastosowanie do pracowników lokalnych. Będzie się to odbywać w pełnym poszanowaniu zasady pomocniczości oraz sposobu, w jakim zasady te są określane przez organy publiczne lub partnerów społecznych w danym państwie członkowskim. Obecnie pracownicy delegowani są już objęci tymi samymi przepisami, co pracownicy przyjmującego państwa członkowskiego, ale tylko w niektórych dziedzinach – takich jak zdrowie lub bezpieczeństwo. Pracodawca nie jest jednak zobowiązany do zapłacenia pracownikowi delegowanemu więcej niż minimalna stawka wynagrodzenia ustalona przez kraj przyjmujący. Ta sytuacja może skutkować różnicami w wynagrodzeniu pomiędzy pracownikami delegowanymi i pracownikami miejscowymi oraz prowadzić potencjalnie do nieuczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami. Oznacza to, że pracownicy delegowani otrzymują często niższe wynagrodzenie od innych pracowników wykonujących tę samą pracę.

Od tej chwili wszystkie zasady dotyczące wynagrodzenia, które są powszechnie stosowane do pracowników lokalnych, muszą być przyznane pracownikom delegowanym. Wynagrodzenie nie będzie obejmować jedynie minimalnych stawek płacy, lecz także, w stosownych przypadkach, inne elementy, takie jak premie czy dodatki. Państwa członkowskie będą musiały w przejrzysty sposób określić poszczególne elementy składowe wynagrodzenia na ich terytorium. Zasady określone na podstawie przepisów prawnych lub układów zbiorowych mających powszechne zastosowanie stają się obowiązkowe dla pracowników delegowanych we wszystkich sektorach gospodarki. Wniosek ten daje również państwom członkowskim możliwość określenia, że podwykonawcy muszą zapewnić swoim pracownikom taką samą płacę co głównemu wykonawcy. Możliwe jest to jedynie wtedy, gdy będzie to stosowane w sposób niedyskryminujący: ta sama zasada musi mieć zastosowanie zarówno do podwykonawców krajowych, jak i transgranicznych.

Wniosek zagwarantuje także stosowanie przepisów krajowych dotyczących pracy tymczasowej w przypadku gdy agencje pracy tymczasowej mające siedzibę za granicą delegują pracowników do innego państwa członkowskiego.

Jeżeli okres delegowania przekroczy 24 miesiące, stosowane muszą być warunki zgodne z prawem pracy przyjmującego państwa członkowskiego, o ile jest to z korzyścią dla pracownika delegowanego.

Zmiany te zapewnią pracownikom lepszą ochronę, większą przejrzystość i pewność prawa oraz zagwarantują równe warunki działania firmom krajowym i firmom delegującym, w pełni respektując systemy rokowań w sprawie wynagrodzeń państw członkowskich.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Tata na urlopie

Ojcowie coraz częściej decydują się na skorzystanie z przysługującego im urlopu na dziecko. Od początku tego roku z urlopu ojcowskiego skorzystało już ponad 33,5 tys. mężczyzn.

W 2013 r. z urlopów ojcowskich skorzystało 28,5 tysiąca mężczyzn, w 2014 r. było ich już ponad 129 tysięcy, a w 2015 r. ponad 148,4 tys. Od początku tego roku zdecydowało się na niego ponad 33,5 tysiąca osób.

Komu przysługuje urlop ojcowski?

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 2 lat lub:

•    do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia

•    nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10. roku życia w przypadku, gdy została podjęta decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego

Z urlopu ojcowskiego skorzystać mogą także ojcowie adopcyjni.

Należy pamiętać o tym, że:

•    urlop ojcowski przysługuje niezależnie od urlopu macierzyńskiego;

•    urlop ten związany jest z ojcem, który wychowuje dziecko, co oznacza, że nie ma możliwości przekazania go komuś innemu;

•    urlop można wykorzystać jednorazowo;

•    można go także podzielić na dwie części (żadna nie może być krótsza niż tydzień) i skorzystać z niego w dowolnie wybranym przez siebie momencie, uwzględniając wiek dziecka;

•    niewykorzystany urlop przepada, nie przysługuje za niego żaden ekwiwalent;

•    pracownik musi złożyć wniosek o przyznanie urlopu co najmniej 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem;

•    do urlopu ojcowskiego (2 tygodnie) wliczane są także dni wolne od pracy (weekend, święta).

Ojcowie, oprócz urlopu ojcowskiego przeznaczonego tylko dla nich, mogą podzielić się z matką urlopem macierzyńskim i rodzicielskim oraz wychowawczym.

Źródło: e-Doradca Podatkowy