Wniosek o możliwość zwolnienia z VAT

Rząd składa do Komisji Europejskiej wniosek o derogację dla Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu przyznania od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. upoważnienia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 tej dyrektywy.

Akceptacja wniosku przez KE umożliwi Polsce w latach 2017-2018 zwolnienie z VAT podatników, których roczny obrót nie przekracza 40 tys. euro (200 tys. zł). Obecnie limit ten wynosi 30 tys. euro (150 tys. zł).

Podwyższenie limitu obrotu do 40 tys. euro, uprawniającego do zwolnienia z VAT, ułatwi i uprości prowadzenie działalności gospodarczej przez firmy osiągające niewielkie obroty, bo zmniejszy ich obciążenia administracyjne. Przedsiębiorstwa takie zostaną zwolnione z obowiązków: rejestracji dla potrzeb VAT, prowadzenia szczegółowej ewidencji dotyczącej VAT oraz wystawiania faktur i rozliczania tego podatku. Regulacja taka wspiera zatem rozwój drobnej przedsiębiorczości. W przypadku podwyższenia tego limitu ze zwolnienia z podatku mogłoby skorzystać dodatkowo ok. 24 tys. podatników.

Po wprowadzeniu tego rozwiązania administracja podatkowa zostanie odciążona od kontroli części małych podatników i będzie mogła skoncentrować się na firmach mających większe obroty, przede wszystkim w branżach podatnych na oszustwa podatkowe. Rozwiązanie takie sprzyja uszczelnieniu systemu podatkowego.

Podwyższenie limitu wpisuje się w działania w tym zakresie podejmowane przez inne państwa członkowskie UE.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Uwaga na fałszywe e-maile

Kontrola Skarbowa ostrzega przed fałszywymi e-mailami informującymi o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej, które od kilku dni rozsyłane są do podatników pocztą elektroniczną. Autor wiadomości informuje o doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, próbie nawiązania kontaktu telefonicznego oraz prosi o otwarcie linku znajdującego się w tej wiadomości.

Izby skarbowe ani urzędy skarbowe nie są autorami tej wiadomości.

Autorzy fałszywych e-maili podają  w treści wiadomości link do pobrania załącznika z wymaganą dokumentacją.

Takie działania mogą mieć na celu wyłudzenie od podatników danych osobowych. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o nieotwieranie i niepobieranie dołączonych plików do wiadomości. Pliki mogą zawierać wirusa.

Administracja podatkowa korzysta z komunikacji drogą internetową tylko w wypadku, gdy podatnik udostępnił swój adres e-mailowy. Taka informacja zawiera zawsze imię i nazwisko adresata, numer telefonu oraz adres urzędu skarbowego. Np. wszystkie e-maile, które wychodzą z małopolskiej administracji podatkowej, mają jeden wspólny element adresu mailowego: mp.mofnet.gov.pl.

Rozsyłane są też fałszywe e-maile o nierozliczeniu podatku bądź o windykacji należności z tytułu podatków. Ministerstwo Finansów ostrzega przed e-mailami informującymi np. o „zadłużeniu w Departamencie Podatku”, podpisanymi imieniem i nazwiskiem Dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier w Ministerstwie Finansów.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Spółka cywilna podmiotem akcyzy

To spółka cywilna, a nie wspólnicy (byli wspólnicy), jest podmiotem stosunków podatkowoprawnych na gruncie ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r.

W odpowiedzi na pytanie: „Czy w rozumieniu art. 13 ust. 1 oraz art. 102 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (…) podatnikiem jest spółka cywilna, czyjej wspólnicy?” Naczelny Sąd Administracyjny podjął 14 grudnia 2015 r. w składzie 7 sędziów następującą uchwałę: „W rozumieniu art. 13 ust. 1 oraz art. 102 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) podatnikiem jest spółka cywilna.”

NSA uznał więc, że na gruncie ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r. spółce cywilnej jako organizacji wspólników, a nie samym wspólnikom, przyznano podmiotowość podatkowoprawną, o ile oczywiście spółka cywilna realizuje czynności objęte zakresem przedmiotowym tego podatku.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Minimalna wartość zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.

Stanowi ono, że minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 300 zł.

Równocześnie straci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. poz. 362).

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Inicjatywa KE w sprawie zmian wVATwUE

Likwidacja zerowej stawki VAT w dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz unowocześnienie ram regulacyjnych dotyczących stawek i pozostawienie państwom członkowskim większej swobody w tym zakresie – to jedne z założeń reformy VAT w Unii Europejskiej. Komisja Europejska (KE) przedstawiła propozycje, które powinny przyczynić się też do ograniczenia oszustw w VAT.
Ogłoszony plan działania Dotyczący tego podatku jest pierwszym krokiem na drodze do utworzenia jednolitego unijnego obszaru VAT, który będzie służył skuteczniejszemu zwalczaniu oszustw oraz wspieraniu przedsiębiorstw, gospodarki cyfrowej i handlu elektronicznego. Plan działania KE określa sposoby ulepszenia obecnego unijnego systemu VAT, tak aby był prostszy w stosowaniu i skutecznie zabezpieczony przed oszustwami oraz aby sprzyjał przedsiębiorstwom.

Konieczna jest jak najszybsza aktualizacja obecnie obowiązujących przepisów dotyczących VAT, aby skuteczniej wspierały jednolity rynek, ułatwiały handel między krajami UE i dotrzymywały kroku dzisiejszej gospodarce cyfrowej i mobilnej.

Tzw. luka w VAT, czyli różnica między oczekiwanymi dochodami z VAT a podatkiem faktycznie pobranym w państwach członkowskich, wyniosła w 2013 r. niemal 170 mld euro. Szacuje się, że same oszustwa transgraniczne odpowiadają w Unii Europejskiej za utratę dochodów z VAT w wysokości około 50 mld euro rocznie. Jednocześnie obecny system VAT pozostaje rozdrobniony i generuje spore obciążenia administracyjne, zwłaszcza względem MŚP i firm prowadzących działalność online.

Plan działania określa sposób modernizacji obecnych przepisów unijnych dotyczących VAT. Obejmuje on:
– podstawowe zasady przyszłego jednolitego europejskiego systemu VAT,
– program działań w krótkim terminie służący zwalczaniu oszustw związanych z VAT,
– aktualizację ram prawnych dotyczących stawek VAT i warianty zwiększenia swobody państw członkowskich w ustalaniu ich wysokości,
– plan uproszczenia przepisów VAT dotyczących handlu elektronicznego w kontekście strategii jednolitego rynku cyfrowego, a także dotyczących kompleksowego pakietu VAT ułatwiającego małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzenie działalności.

„Doceniam inicjatywę KE. To dobrze, że dostrzegła, jak bardzo system przejściowy wprowadzony w latach dziewięćdziesiątych jest wykorzystywany przez oszustów. Zdajemy sobie sprawę z tego problemu i już przygotowaliśmy pewne rozwiązania na polu krajowym (m.in. klauzula o unikaniu opodatkowania, obniżenie limitu płatności gotówkowych). Finalizujemy rozwiązania legislacyjne, pracujemy nad informatycznymi i nowym kształtem instytucji fiskusa tj. Krajową Administracją Skarbową. Aby wyeliminować te patologie, potrzebne są także inicjatywy na szczeblu unijnym i dlatego dzisiejsza informacja z Brukseli jak najbardziej nas ucieszyła” – powiedział minister finansów Paweł Szałamacha.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Dla przejrzystości podatkowej

Składanie publicznych sprawozdań przez największe firmy prowadzące działalność w UE – to jedna z propozycji KE, mająca zwiększyć przejrzystość w zakresie podatku od przedsiębiorstw. Wniosek jest wynikiem prac nad rozwiązaniem problemu unikania przez duże firmy opodatkowania w Europie. Szacuje się, że kraje członkowskie tracą z tego powodu od 50 do 70 mld euro rocznie.

W uzupełnieniu do innych propozycji wprowadzenia wymiany informacji między organami podatkowymi, w projekcie zawarty będzie wymóg, by korporacje wielonarodowe, które prowadzą swą działalność w UE, a w skali światowej osiągają przychód wynoszący ponad 750 min euro rocznie, publikowały zasadnicze informacje na temat miejsca, w którym osiągają zyski i miejsca, w którym płacą podatki w UE w odniesieniu do każdego kraju. Takie same zasady miałyby zastosowanie do pochodzących spoza Europy korporacji wielonarodowych, które prowadzą swoją działalność w UE. Ponadto przedsiębiorstwa będą musiały publikować zagregowane dane dotyczące wszystkich swoich podatków płaconych poza UE.

Wniosek ten oferuje prosty i proporcjonalny sposób zwiększenia odpowiedzialności wielkich przedsiębiorstw wielonarodowych w sprawach podatkowych, nie szkodząc ich konkurencyjności. Będzie on miał zastosowanie do tysięcy dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność w UE, lecz nie będzie miał wpływu na małe i średnie przedsiębiorstwa.

Projekt przewiduje również wzmocnienie wymogów przejrzystości w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw w krajach, które nie przestrzegają międzynarodowych norm wzakresie dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych. Komisja będzie się opierać na swojej zewnętrznej strategii podatkowej w celu jak najszybszego ustanowienia pierwszego wspólnego unijnego wykazu takich jurysdykcji podatkowych.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za euro i dialog społeczny, oświadczył: – Zwalczanie uchylania się odpłacenia podatków jest priorytetem obecnej Komisji. Ścisłej współpracy między organami podatkowymi powinna towarzyszyć publiczna przejrzystość. Obecnie dzięki naszym działaniom informacje dotyczące podatków dochodowych płaconych przez korporacje wielonarodowe będą łatwo dostępne dla ogółu społeczeństwa, bez wprowadzania nowych obciążeń dla MŚP oraz z należytym poszanowaniem tajemnicy handlowej. Przyjmując ten wniosek, Europa udowadnia swoją wiodącą rolę w walce z unikaniem opodatkowania.

Wniosek wprowadza zmiany w dyrektywie o rachunkowości (dyrektywa 2013/34/ UE), a jego celem jest zagwarantowanie, by korporacje, publikowały co roku sprawozdania zawierające informacje na temat zysków i podatków płaconych w każdym państwie członkowskim, podane w podziale na poszczególne kraje. Informacje te będą dostępne przez okres pięciu lat. Informacje kontekstowe (obrót, liczba pracowników oraz rodzaj działalności) umożliwią wnikliwą analizę i będą musiały być ujawniane dla wszystkich państw UE, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także dla jurysdykcji podatkowych, które nie przestrzegają standardów dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych (tzw. „rajów podatkowych”). Zbiorcze dane będą także musiały być podawane w odniesieniu do innych jurysdykcji podatkowych w pozostałych częściach świata. Wniosek został starannie wyważony w celu zapewnienia, że żadne poufne informacje handlowe nie zostaną upublicznione.

Opierając się na ostatnich inicjatywach Komisji w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania i będąc ich uzupełnieniem, obowiązek podawania do publicznej wiadomości sprawozdań, z informacjami w podziale na poszczególne kraje, umożliwi obywatelom monitorowanie postępowania podatkowego przedsiębiorstw wielonarodowych. To z kolei zachęci przedsiębiorstwa do płacenia podatku w kraju, w którym osiągają zyski.

Poprzez obowiązek sprawozdawczości wsparte zostaną również działania pozwalające lepiej poznać systemy podatkowe państw członkowskich oraz wykryć istniejące luki i rozbieżności, co umożliwi lepsze zrozumienie przyczyn i konsekwencji uchylania się przez przedsiębiorstwa od płacenia podatków.”

Źródło: e-Doradca Podatkowy