Pomysł na siebie – własna firma

Niemal 154 min zł od grudnia 2013 r. przeznaczono na pożyczki w ramach programu „Wsparcie w starcie”

Dzięki programowi udzielono ponad 2,5 tys. pożyczek w tym ponad 2,4 tys. na podjęcie działalności gospodarczej oraz 63 na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Tylko w tym roku udzielono 522 pożyczek na kwotę ponad 33,2 min zł.

Z jakiego wsparcia można skorzystać?

•    niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, maksymalna kwota pożyczki to ponad 80 381,60 zł, pożyczka udzielana jest na okres 7 lat,

•    niskooprocentowane pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Maksymalna kwota pożyczki to ponad 24 114,48 zł,

•    bezpłatne szkolenia i doradztwo dla pożyczkobiorców.

Kto może skorzystać z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej?

•    absolwenci szkół i wyższych uczelni,

•    studenci ostatnich lat studiów,

•    bezrobotni.

Kto może ubiegać się o pożyczkę na tworzenie nowych miejsc pracy?

•    absolwenci szkół i wyższych uczelni, studenci ostatnich lat studiów, bezrobotni, w tym pożyczkobiorcy korzystający z pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej (po co najmniej 3 miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych),

•    podmioty prowadzące działalność gospodarczą, żłobki i kluby dziecięce, niepubliczne szkoły i przedszkola.

Gdzie zgłosić się po pożyczkę?

Pożyczki udzielane są za pośrednictwem pośredników finansowych. Działają oni na terenie całego kraju, który podzielony został na regiony i makroregiony. Dzięki temu zapewniono łatwy dostęp do programu. Lista pośredników finansowych wraz z danymi kontaktowymi zamieszczona jest na stronie internetowej www.wsparciewstarcie.bgk.pl. Tam też dostępne są szczegółowe informacje o programie „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

Kto najczęściej korzysta z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej?

Ponad 65,6 proc, pożyczkobiorców to osoby bezrobotne. Niemal 30 proc, stanowią absolwenci szkół i wyższych uczelni, a 6,3 proc, to studenci ostatnich lat studiów.

Pożyczkobiorcami są prawie w 47,5 proc, osoby w wieku 30 lat i więcej. W większości są to mężczyźni (58,5 proc.). Pożyczki przeznaczane są najczęściej na otwarcie działalności usługowej (1392 umów) oraz handlu (665 umów). W ramach programu powstał m.in.: gabinet protetyki słuchu, pracownia stolarska, salon fryzjersko-kosmetyczny czy żłobek.

Dlaczego warto ubiegać się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej?

W Polsce jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy mają pomysł na biznes, lecz brakuje im pieniędzy. Coraz częściej młodzi uciekają od pracy na etacie, chcą tworzyć „coś swojego”, chcą łączyć pracę z pasję i ten Program im to umożliwia-powiedziała Weronika Stefaniak, właściciel klubu ZEBRA Fitness specjalizującego się w zajęciach na trampolinach ‚Fit and Jump1.

Przekułam swoją pasję do stylizacji wnętrz i wzornictwa w sposób na życie. Udział w programie oraz pozyskanie pożyczki pozwoliły mi na realizację marzenia. Głównym atutem były preferencyjne warunki, na których otrzymałam pożyczkę, co w łatwy sposób umożliwiło mi realizację celu, o którym od dawien dawna marzyłam-powiedziała Barbara Dębicka-Szpara, właściciel firmy Autorskie Studio Mebli i Wnętrz DĘBICKI DESIGN.

Do złożenia wniosku o pożyczkę przekonali mnie znajomi oraz rodzice. Mówili, że jeśli nie spróbuję, to będę na pewno żałować. Dla mnie wzięcie udziału w programie było trafioną decyzją, ponieważ moja pasja, czyli jeździectwo, stało się sposobem na zarabianie na życie. Nie ma nic lepszego niż praca połączona z pasją. Robię to, co kocham- powiedziała Paulina Pezda, właściciel firmy Stajnia Eliskir.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Organizacja lokalnych festynów a podatki

Organizacja lokalna podczas organizowanego przez siebie festynu może uzyskiwać środki finansowe z różnych źródeł, min. ze sprzedaży lokalnych wyrobów (np. domowego ciasta), alkoholu (w tym alkoholu własnej produkcji), jak również z loterii fantowej (ze sprzedanych losów), licytacji i ze zbiórek publicznych.

W trakcie Festynów mogą być również organizowane zawody sportowe z wygranymi, które w pewnych sytuacjach mogą oznaczać dla organizatora obowiązki podatkowe. Każda taka działalność wiąże się z określonymi obowiązkami podatkowymi. Będą one polegały przede wszystkim na ewidencjonowaniu dochodów oraz ich wykazaniu i rozliczeniu w urzędzie skarbowym, natomiast z reguły, z uwagi na istniejące zwolnienia podatkowe, organizacja społeczna nie będzie miała obowiązku zapłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego.

Izba Skarbowa we Wrocławiu we współpracy z Izbą Celną we Wrocławiu przygotowały materiał informacyjny dla organizatorów lokalnych Festynów, który posłużyć ma prawidłowemu wypełnianiu obowiązków podatkowych związanych z tego rodzaju działalnością.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Określenie granic legalnej optymalizacji podatkowej – to cel wprowadzenia przepisów, które umożliwiają Ministrowi Finansów stosowanie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Nowe regulacje obowiązują od 15 lipca 2016 r.

Zastosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Klauzula znajduje zastosowanie w stosunku do czynności dokonanych przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej z przepisami prawa podatkowego.

Czynność taka nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania byt sztuczny, tzn. jeżeli nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami, innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przepisami prawa podatkowego.

Minister Finansów oceniając, czy sposób działania był sztuczny, bierze pod uwagę występowanie m.in.

•    nieuzasadnionego dzielenia operacji,
•    angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego,
•    ryzyka ekonomicznego lub gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, że należy uznać, że działający rozsądnie podmiot nie wybrałby tego sposobu działania.

W przypadku stwierdzenia czynności, które mają na celu unikanie opodatkowania, Minister Finansów, w drodze decyzji, określa skutki podatkowe takich czynności, tak jak gdyby podmiot kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej.

W sytuacji gdy okoliczności wskazują, że osiągnięcie korzyści podatkowej było jedynym celem dokonanej czynności, skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby czynności nie dokonano.

Klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie stosuje się:

•    gdy korzyść podatkowa lub suma tych korzyści nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100 000 zł;
•    do podmiotu, który uzyskał opinię zabezpieczającą;
•    do podmiotu, którego wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej nie został załatwiony w terminie;
•    do podatku od towarów i usług oraz do opłat i niepodatkowych należności budżetowych;
•    jeżeli zastosowanie innych przepisów prawa podatkowego pozwala na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.

Od decyzji wydanej w I instancji przez Ministra Finansów służy stronie odwołanie, na zasadach ogólnych określonych w Ordynacji podatkowej.


Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Dla opiniowania zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w indywidualnych sprawach, Minister Finansów powołuje Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Opinia Rady wydawana jest na wniosek Ministra Finansów w toku postępowania lub wniosek strony w odwołaniu od decyzji wydanej z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.


Opinie zabezpieczające

Wprowadzona procedura przewiduje również możliwość wystąpienia do Ministra Finansów o wydanie opinii zabezpieczającej. Wniosek o wydanie opinii może dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej lub dokonanej i powinien zawierać1:

•    dane identyfikujące wnioskodawcę;
•    wskazanie podmiotów dokonujących czynności;
•    opis czynności wraz ze wskazaniem związków, o których mowa w przepisach dot. cen transferowych, występujących pomiędzy podmiotami,
•    wskazanie celów, których realizacji czynność ma służyć;
•    wskazanie ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia czynności;
•    określenie skutków podatkowych, w tym korzyści podatkowych, będących rezultatem czynności objętych wnioskiem;
•    przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

1 Zakres informacji wymaganych do przedłożenia wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej został określony ustawowo. W tym zakresie nie przewiduje się (brak jest podstaw) wydania aktu wykonawczego określającego formularz, na którym zainteresowany składałby wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej.

Minister Finansów wydaje opinię zabezpieczającą, jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do czynności określonej we wniosku nie maja zastosowania przepisy dot. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
Wniosek o wydanie opinii podlega opłacie w wysokości 20 000 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, na następujący rachunek:

Nazwa posiadacza rachunku:

Ministerstwo Finansów
Biuro Administracyjne
00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12
Nazwa banku
Narodowy Bank Polski O/O Warszawa
Nr rachunku bankowego
10 1010 1010 0038 2522 3100 0000

Opiniowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej

Nowe regulacje zakładają również możliwość niewydania interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu Faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą być one przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Zasadność niewydania interpretacji indywidualnej we wskazanym zakresie będzie każdorazowo konsultowana z Ministrem Finansów.

Szczegółowe warunki stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania zostały określone w Ordynacji podatkowej, w szczególności w Dziale lila Ordynacji podatkowej.

Źródło: www.flnanse.mf.gov.pl

Źródło: e-Doradca Podatkowy