Konstytucja Biznesu

Działalność na najmniejszą skalę bez konieczności rejestracji,

6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla nowych Firm oraz liczne uproszczenia podatkowe – te i wiele innych rozwiązań zawiera pakiet Konstytucji Biznesu.

W nowym Prawie przedsiębiorców znajdą się zasady, które wszystkie urzędy będą musiaty wziąć pod uwagę podczas rozpatrywania spraw z udziałem Firm, m.in.:

•    co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń);
•    domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy);
•    przyjazna interpretacja przepisów (niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców);
•    zasada proporcjonalności (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje).

Wybrane uproszczenia, które wprowadzi pakiet Konstytucji Biznesu:

Drobna działalność bez rejestracji

Działalność na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50% minimalnego wynagrodzenia) nie będzie uznawana za działalność gospodarczą. Oznacza to, że osoby zajmujące się drobnym handlem czy sporadycznie udzielające korepetycji nie będą musiały rejestrować się w urzędzie i płacić comiesięcznych składek.

Ulga na start

Początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Potem, tak jak dotychczas, będą mogli korzystać przez 2 lata z tzw. „małego ZUS-u”.

Prostsze podatki

Wybrane propozycje:

•    likwidacja wielu obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych w zakresie podatków dochodowych,
•    uproszczenie i dookreślenie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu;
•    ujednolicenie wzorów Formularzy w zakresie podatków lokalnych (tj. w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym) oraz umożliwienie składania ich w Formie elektronicznej;
•    osoby, które odziedziczyły Firmę (lub udziały w niej) po śmierci właścicieli, nie będą musiały zapłacić podatku od spadków i darowizn;
•    Minister Rozwoju i Finansów będzie musiał wydać interpretację ogólną, jeśli NSA wyda wyrok, w wyniku którego zostanie wydana interpretacja indywidualna rozbieżna z dotychczasowymi interpretacjami indywidualnymi;
•    sprawozdania Finansowe Firmy będą musiały przechowywać 5 lat, a nie, jak dotychczas, bezterminowo;
•    w VAT do 120 dni skrócony zostanie okres, po upływie którego wierzyciel ma możliwość skorzystania z „ulgi na złe długi”, jednocześnie w podatkach dochodowych wprowadzona zostanie analogiczna ulga.

Sprawę załatwisz nie tylko na papierze

Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji.

Prawo pisane prostym językiem

Urzędy będą wydawać napisane prostym językiem „objaśnienia przepisów”. Jeśli przedsiębiorca zastosuje się do nich, będzie chroniony, np. w trakcie kontroli.

Rzecznik Przedsiębiorców

Rzecznik Przedsiębiorców będzie stał na straży ich praw. Na jego wniosek, urzędy będą musiały wydać objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów. Rzecznik będzie też mógł wstrzymać dowolną kontrolę, jeśli istnieje poważne podejrzenie, że urzędnicy naruszyli prawo. Jego zadania to także wspieranie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji oraz opiniowanie projektów ustaw dotyczących przedsiębiorczości na każdym etapie procesu legislacyjnego.

Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców

Powstanie stałe Forum dyskusji i współpracy pomiędzy ministerstwami a przedstawicielami przedsiębiorców.

Likwidacja numeru REGON

Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami będzie posługiwał się wyłącznie numerem NIP, który stanie się również numerem identyFikacyjnym w rejestrze REGON.

Odświeżone prawo

Planuje się eliminację z polskiego prawa zapisów uprzykrzających życie przedsiębiorcom lub niepotrzebnie gmatwające prawo, np. uchylenie ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i Fizyczne.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Przeciw wyłudzeniom VAT

Wyłudzanie VAT będzie bezwzględnie ścigane i surowo karane.

W Sejmie jest nadal rzędowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks kamy oraz niektórych innych ustaw.

Przewiduje on objęcie czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem VAT szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego, z zachowaniem możliwości kwalifikowania ich-w przypadku mniejszej społecznej szkodliwości czynu-z przepisów Kodeksu karnego skarbowego.

Założono też dodanie do k.k. szczególnej Formy tzw. Fałszu materialnego dokumentu, wprowadzenie do K.k. przestępstwa tzw. Fałszu intelektualnego i wprowadzenie postaci kwalifikowanej ww. przestępstw. Chodzi o penalizowanie wystawiania Fikcyjnych Faktur VAT oraz ich podrabiania i przerabiania w celu użycia jako autentycznych.

Planuje się złagodzenie represji karnej przy tzw. „czynnym żalu”; umożliwienia czynności operacyjnych, kontroli procesowej oraz utrwalania treści rozmów telefonicznych.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy nie będą musieli rezygnować z ubezpieczenia w KRUS w momencie objęcia ich innym ubezpieczeniem społecznym.

Ustawa przyjęta już przez Sejm rozstrzyga, że rolnik lub domownik objęty ubezpieczeniem rolniczym będzie mógł zarobić z działalności pozarolniczej, np. z umów zlecenia, do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ponadto nowelizacja m.in. umożliwia prezesowi KRUS lokowanie wolnych środków funduszu administracyjnego (tj. funduszu przeznaczonego na finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia oraz kosztów obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego).

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Najniższa emerytura w przyszłym roku wyniesie 1.000 zł

1 marca 2017 r. nastąpi waloryzacja wszystkich emerytur i rent. Najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione do 1.000 zł.

Najważniejsze proponowane przez rząd zmiany:

•    wszystkie emerytury i renty (z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz tzw. świadczenia „mun durowe”) zostaną podniesione o 0,73%;
•    najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione z 882,56 zł do 1.000 zł, tj. o 117,44 zł;
•    renty socjalne zostaną podniesione z 741,35 zł do 840 zł, tj. o 98,65 zł;
•    najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 676,75 zł do 750 zł, tj. o 73,25 zł;
•    wprowadzony zostanie mechanizm waloryzacji świadczeń z KRUS;
•    emerytury osób, które nabyły prawo do najniższego, gwarantowanego świadczę nia, zostaną podniesione o co najmniej 10 zł, a renty z tytułu częściowej niezdol ności do pracy o 7,50 zł.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Nowelizacja rozwoju obszarów wiejskich

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Nowelizacja ustawy ma usprawnić wdrożenie i realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Zmiany w rachunkowości?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Regulacje przedstawione w propozycji zmian ustawy mają przede wszystkim na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy ws. rachunkowości poprzez dyrektywę 2014/95/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, a także wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zmniejszających obciążenia administracyjne w rachunkowości dla jednostek.

Najważniejsze przyjęte w projekcie regulacje obejmują:

1. w części dotyczącej transpozycji dyrektywy:

•    wprowadzenie wymogu ujawniania w sprawozdaniu z działalności (w formie oświadczenia) lub w odrębnym sprawozdaniu, przez bardzo duże jednostki1 i grupy kapitałowe kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu wraz z
•    krótkim opisem modelu biznesowego jednostki, opisu polityki prowadzonej w danym zakresie, jej rezultatów oraz ryzyk i sposobu zarządzania ryzykami w kwestiach niefinansowych, przedstawieniem niefinansowych kluczowych wskaźników wyników związanych z daną działalnością;

2.    w części dotyczącej zmniejszenia obciążeń administracyjnych w rachunkowości dla jednostek – w szczególności:

•    umożliwienie przenoszenia treści dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych w dowolnym momencie, a nie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
•    wprowadzenie odrębnego, uproszczonego załącznika do ustawy o rachunkowości, określającego sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, uwzględniającego specyfikę tych jednostek,
•    umożliwienie stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia dla jednostek spełniających kryteria dla jednostek małych2.

3.    w części dotyczącej zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym: zmianę w zakresie uzupełnienia rejestru przedsiębiorców o dodatkową wzmiankę na temat złożenia do KRS sprawozdania z płatności na rzecz administracji rządowych.

Projekt ustawy po zaakceptowaniu przez Rządowe Centrum Legislacji zostanie przedłożony Radzie Ministrów.


1.    Generalnie są to jednostki działające na rynku kapitałowym, które w roku obrotowym, za który jest sporządzane sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym przekroczyły następujące wartości:

•    1. średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób oraz
•    2. suma aktywów bilansu powyżej 85 min zł lub przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów powyżej 170 min zł.

2.    Jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

•    1.17 min zł, w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
•    2.34 min zł, w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
•    50 osób, w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Zmiany w zwolnieniach z kas fiskalnych kas fiskalnych?

Znów zaostrzeniu ulegną w 2017 r. zasady stosowania zwolnień z kas rejestrujących. Przygotowane zmiany obejmą m.in. przyspieszenie obowiązku ewidencjonowania.

Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewiduje np., że obowiązkowe stanie się upoważnienie organów podatkowych do kontroli rachunków bankowych u stosujących zwolnienie z kas w związku z obrotem realizowanym poprzez rachunki bankowe i SKOKi.

Lekarze i prawnicy mają być ponownie zwolnieni z obowiązku stosowania kas Fiskalnych. Mianowicie, bezwzględnemu obowiązkowi ewidencyjnemu nie będzie podlegać świadczenie usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawniczych oraz doradztwa podatkowego, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika bądź na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła oraz jeżeli podatnik dokona upoważnienia.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Uszczelnienie VAT

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Zawiera on rozwiązania, które mają przyczynić się do ograniczenia nadużyć w podatku od towarów i usług oraz spowodują uszczelnienie systemu jego poboru, a w efekcie doprowadzą do zwiększenia wpływów z VAT.

Od 2008 r. rośnie tzw. luka w VAT (to różnica między tym, co powinno wpłynąć z tego podatku do budżetu, a co Faktycznie wpływa), której obecna skala jest bardzo niebezpieczna dla dochodów budżetu państwa. VAT jest najważniejszym źródłem dochodów budżetowych, dlatego jego wielkość i stabilność wpływówjest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, a także realizowanej polityki społecznej i gospodarczej.

W projekcie przewidziano rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia (gdy to nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) na transakcje, których przedmiotem będą:

•    określone usługi budowlane (powodem do zastosowania tego mechanizmu będą nieprawidłowości zaobserwowane na rynku usług budowlanych, w tym również z wykorzystaniem Faktur nie odzwierciadlających rzeczywistych transakcji);
•    procesory (mechanizm ten będzie stosowany do sprzedaży procesorów, gdy łączna ich wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 tys.zł-bez kwoty podatku);
•    niektóre towary z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny (mechanizm obejmie wymieniane metale nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu bądź proszku oraz niektóre półprodukty z nich).

Założono zmiany zasad dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni (zmieniono warunki skorzystania ze zwrotu w tym okresie).

Nowelizacja ograniczy stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT. Nadal z tej Formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 min euro w poprzednim roku podatkowym.

Przewidziano elektroniczne składanie deklaracji VAT. Obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2017 r. dla podatników:

•    zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE;

•    będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia;

•    obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek składania deklaracji VAT w Formie elektronicznej zostanie wprowadzony dla pozostałych podatników VAT.

Proponowana nowelizacja ma wprowadzić także obowiązek elektronicznego składania informacji podsumowujących, wyłącznie za okresy miesięczne. Ułatwi to wprowadzanie danych do systemu informatycznego resortu Finansów, a w efekcie przyspieszy ich analizę i wykrywanie ewentualnych oszustw.

Przewidziano modyfikację przepisów dotyczących kaucji gwarancyjnej i tzw. odpowiedzialności solidarnej (gdy nabywca odpowiada solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe). Wprowadzono dodatkowe warunki, które muszą być spełnione, aby nabywca towarów (wymienionych w załączniku nr 13, np. paliw) był zwolniony z odpowiedzialności solidarnej. Wprowadzono dodatkowe wymagania, które muszą być spełnione, aby sprzedawca mógł złożyć kaucję gwarancyjną i być wpisany do wykazu podmiotów, które złożyły taką kaucję. Wszystkie wprowadzone zmiany spowodują, że kaucję gwarancyjną będą mogli złożyć, a następnie pozostać w wykazie, sprzedawcy, którzy zapewniają wywiązywanie się z obowiązku regulowania swoich zobowiązań podatkowych.

Zaproponowano objęcie solidarną odpowiedzialnością transakcji, której przedmiotem jest Folia typu stretch (służąca m.in.do owijania palet), a także dyski HDD (twarde) i dyski SSD.

Wprowadzono odpowiedzialność solidarną pełnomocnika. Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika, który złożył zgłoszenie rejestracyjne, wraz z zarejestrowanym podatnikiem, dotyczyłaby zaległości podatkowych powstałych w wyniku czynności wykonanych wciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako czynnego podatnika VAT. Odpowiedzialność ta nie przekraczałaby 500 tys. zł. Rozwiązanie to ograniczy rejestrowanie tzw. słupów przez pełnomocników.

Wskazano przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowano warunki wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT.

Odmowę rejestracji założono w przypadku, gdy weryfikacja wykaże, że podane zgłoszeniu rejestracyjnym dane są nieprawdziwe, dany podmiot nie istnieje lub (mimo podjętych prób) nie można skontaktować się z nim albo jego z pełnomocnikiem lub nie stawiają się oni na wezwania naczelnika urzędu skarbowego. Z kolei wykreślenie podatnika zarejestrowanego ma nastąpić np. w sytuacji: zawieszania działalności gospodarczej (na co najmniej 6 kolejnych miesięcy); niezłożenia deklaracji VAT (za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały); wystawienia Faktur lub Faktur korygujących, dokumentujących transakcje do których nie doszło). Rozwiązania te powinny pomóc w walce z tzw. karuzelami podatkowymi.

Przewidziano sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie VAT. W przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu podatku oraz niewpłacenia należnego zobowiązania w sytuacji niezłożenia deklaracji – groziłaby sankcja podatkowa w wysokości 30% kwoty zaniżenia lub zawyżenia, a 20% w przypadku złożenia korekty deklaracji po kontroli podatkowej lub w trakcie postępowania kontrolnego. Przewidziano także podwyższoną sankcję podatkową w wysokości 100% w stosunku do podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, w tym odliczających podatek z tzw. pustych Faktur. Proponowane sankcje mają charakter prewencyjny, i powinny skłonić podatników do rzetelnego oraz starannego wypełniania deklaracji podatkowych.

Zaproponowano podwyższenie limitu wartości sprzedaży – z 150 do 200 tys. zt -uprawniającego do skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego. Rozwiązanie to będzie szczególnie korzystne dla małych Firm, które do tego podwyższonego progu nie będą mu-siały rozliczać VAT, a w konsekwencji wypełniać wszystkich obowiązków z tym związanych.

Ponadto zaproponowano utrzymanie do końca 2018 r. dotychczasowych stawek podatku VAT: 8 i 23%, obok obowiązującej stawki 5%. Jest to konieczne ponieważ rozwiązania uszczelniające system podatkowy przyniosą efekty dopiero w roku następnym i latach kolejnych.

W nowelizowanych przepisach Kodeksu karnego skarbowego zaproponowano zaostrzenie sankcji wobec osób biorących udział w oszustwach podatkowych. Za wystawienie tzw. pustych Faktur lub posługiwanie się takimi Fakturami w celu odliczenia podatku, przewidziano sankcję znacznie wyższą od obecnej, w tym również karę pozbawienia wolności. Z kolei w ustawie Ordynacja podatkowa zaproponowano zmiany, które w większości wynikają z rozwiązań wprowadzonych do ustawy o VAT.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem części przepisów, które wejdą wżycie 1 stycznia 2018 r.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Ograniczenie handlu w niedziele?

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele dotyczy określenia zasad zakazu handlu w placówkach handlowych oraz w podmiotach działających na rzecz handlu w niedzielę z wyłączeniem kilku niedziel w roku, w przypadku których potrzeba handlu podyktowana jest szczególną koniecznością zaspokajania potrzeb ludności.

Proponuje się w nim też ustalenie zasad godzinowego ograniczenia handlu w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę.

Zakaz handlu w niedziele miałby dotyczyć większości placówek handlowych, w tym m.in. sklepów, stoisk, straganów, hurtowni, składów materiałów budowlanych oraz domów wysyłkowych. Przepisy objęłyby także: franczyzobiorców, przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o „umowę agencji” (z wyjątkiem stacji paliw), przedsiębiorców prowadzących handel obwoźny i obnośny.

Wyłączone z zakazu handlu byłyby m.in. stacje benzynowe, piekarnie, sklepy usytuowane na dworcach kolejowych i lotniskach czy kioski z prasą. Otwarte w niedziele będą mogły być również małe, osiedlowe sklepy pod warunkiem, że za ladą stanie ich właściciel. Projekt zakłada też ustanowienie siedmiu tzw. niedziel handlowych w ciągu roku. Sklepy mają być czynne np. w niedziele poprzedzające Boże Narodzenie, Wielkanoc oraz w okresach, w których organizowane są wyprzedaże.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

KAS zadba o większe wpływy do KASy państwa

Przyjazna dla podatników i skuteczna w działaniu – taka będzie Krajowa Administracja Skarbowa. Minister Finansów Paweł Szałamacha przedstawił szczegóły reformy służb odpowiedzialnych za pobór danin.

Brak odpowiedniej komunikacji i współdziałania, osobne systemy informatyczne, nakładające się kompetencje, zbyt dużo kontroli, w dodatku przeprowadzanych tam, gdzie być ich nie powinno, a w efekcie powiększająca się szara strefa – takjest dzisiaj. Dlatego potrzebne są zmiany, które z jednej strony usprawnią pobór podatków w Polsce, a z drugiej ułatwią podatnikom wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

KAS zmniejszy szarą strefę

Koncepcja konsolidacji służb zakłada powołanie KAS w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. KAS ma być pod-
porządkowana ministrowi finansów.

Postawiliśmy sobie za cel walkę z szarą strefą i chcemy ją zmniejszyć w ciągu 2-3 lat do poziomu średniej unijnej. Krajowa Administracja Skarbowa jest jedną z najważniejszych zmian, które mają do tego doprowadzić- powiedział Minister Finansów Paweł Szałamacha.

Jak zaznaczył, potrzebne są do tego kompleksowe działania, sama reforma instytucjonalna nie wystarczy, będzie ona tylko jednym z elementów całego systemu zmian. Konieczne są także nowe rozwiązania prawne oraz wprowadzenie skutecznych narzędzi informatycznych – wskazał szef resortu finansów.

Służba Celna nie zostanie zlikwidowana

Wiceminister finansów i szef Służby Celnej Marian Banaś odniósł się do nieprawdziwych informacji dotyczących likwidacji formacji celnej. Nie było, nie ma i nie będzie planów likwidowania służby, która m.in. pracuje na granicach i odpowiada za odprowadzanie do budżetu wielu miliardów złotych. To byłoby niedorzeczne. 14/ ramach KAS, obok korpusu służby cywilnej działać będzie Służba Celno-Skarbowa, której funkcjonariusze będą pełnić rolę tak samo ważną jak dotychczas- powiedział Podsekretarz Stanu w MF.

Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada połączenie dotychczasowej administracji podatkowej (Izby Skarbowe, Urzędy Skarbowe), kontroli skarbowej (Urzędy Kontroli Skarbowej) i administracji celnej (Izby Celne, Urzędy Celne) wjeden sprawny aparat odpowiedzialny za wymiar, pobór i kontrolę danin. Dodatkowo działania KAS wzmocni Wywiad Skarbowy.

Dalsze konsultacje projektu ustawy o KAS w Sejmie

Projekt ustawy był szeroko konsultowany, a przedstawiciele resortu-na czele z ministrem Pawłem Szałamachą – spotkali się z pracownikami służb we wszystkich województwach, uzasadniając konieczność wprowadzenia KAS i wyjaśniając obawy urzędników i funkcjonariuszy. Ludzie, co zrozumiałe, obawiają się zwolnień, ale już to podkreślaliśmy, że każdy pracownik otrzyma ofertę pracy. Zmniejszenie liczby urzędników będzie związane z nie-obsadzaniem wakatów, a nie ze zwalnianiem- podkreślił min. Banaś.

Projekt był przedmiotem obrad Rady Dialogu Społecznego, która powołała specjalny zespół roboczy w tej sprawie. Ponadto, od początku roku przedstawiciele Ministerstwa odbyli kilkadziesiąt spotkań z pracownikami i przedstawicielami związków zawodowych trzech służb. Efektem tych spotkań były liczne zmiany w projekcie ustawy. Procedowanie projektu ustawy o KAS drogą poselską nie ogranicza niczyjego prawa do udziału w konsultacjach. Tak jak w przypadku każdej ustawy, podmioty społeczne mogą brać udział w posiedzeniach komisji i wyrażać na nich swoje opinie-powiedział przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych poseł Jacek Sasin.

Dlaczego tworzyć KAS?

•    Resort finansów jest zdeterminowany, aby zorganizować sprawny aparat odpowiedzialny za wymiar, pobór i kontrolę danin publicznych, czyli uszczelnienie systemu podatkowego.

Na konieczność scentralizowania polskich służb celnych i skarbowych wskazują między innymi Międzynarodowy Fundusz Walutowy (Administracja podatkowa, wyzwania modernizacyjne i priorytety strategiczne, styczeń 2015) czy Komisja Europejska (Sprawozdanie krajowe – Polska 2016 r., luty 2016).

Dziś mamy rozproszenie struktur, czas więc na reformę skarbową, która oznacza uproszczenie obsługi klienta, stworzenie bardziej przejrzystych i lepiej zorganizowanych służb. Skorzysta na tym nie tylko budżet, ale także podatnicy.

Jednym z kluczowych powodów powołania KAS jest walka z szarą strefą w gospodarce oraz uszczelnienie systemu podatkowego. Tworzeniu KAS przyświeca konieczność zapewnienia sprawności działań kontrolnych oraz stworzenie ram instytucjonalnych i proceduralnych ułatwiających przestrzeganie prawa podatkowego i zwalczanie oszustw podatkowych.

Skonsolidowanie działań ma sprawić, że samych kontroli będzie mniej, a Krajowa Administracja Skarbowa skupi się na kontrolach skutecznych, przeprowadzanych tam, gdzie występują nieprawidłowości. Skoncentrowanie działań dotyczących zwalczania oszustw i przestępczości podatkowej w jednym urzędzie (celno-skarbowym) pozwoli na sprawne przygotowanie i przeprowadzenie kontroli.

Źródło: e-Doradca Podatkowy