Trasy tranzytowe

Minister rozwoju i finansów wydał rozporządzenie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach.

Określa ono:

1.    trasy przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej do właściwych urzędów celnych, innych miejsc wyznaczonych lub uznanych przez organy celne lub wolnych obszarów celnych;
2.    trasy wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii Europejskiej;
3.    sposób poruszania się i przemieszczania towarów po wyznaczonych trasach;
4.    przypadki i warunki, które powinny zostać spełnione, aby przewóz towarów oraz ich wprowadzenie i wyprowadzenie mogły odbywać się poza wyznaczonymi trasami.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1182).

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Umarzanie wierzytelności ARiMR

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma na celu m.in. umożliwienie, w określonych przypadkach, Prezesowi ARiMR umarzania wierzytelności z urzędu.

Nowelizacja przewiduje też podwyższenie z 15 tys. zł do 40 tys. zł kwoty, powyżej której do umorzenia wierzytelności wymagana jest zgoda Ministra Finansów oraz jednoznaczne uregulowanie sposobu dochodzenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Od 2017 r. niższe stawki CIT

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obniża stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność w roku, w którym ją rozpoczęli.

Celem ustawy jest poprawa warunków do rozwoju i lepszej konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej tych Firm. Wprowadzane nowelizacją rozwiązania mają wesprzeć podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki stanowią barierę w rozwijaniu przedsiębiorstwa.

Wprowadzone zostają również zmiany uszczelniające system podatkowy, poprzez ograniczenie stosowania niektórych preferencji podatkowych w przypadku transakcji dokonywanych wyłącznie lub głównie w celu uzyskania korzyści podatkowej (bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych) oraz zmiany przepisów wykorzystywanych w stosowanych przez podatników schematach optymalizacyjnych.

Nowe przepisy wejdą wżycie od 1 stycznia 2017 r. Wyjątkowo, z dniem następują cym po dniu ogłoszenia, wszedł wżycie art. 7 nowelizacji, który wprowadza ograniczenie w stosowaniu obniżonej, 15%, stawki podatku CIT, w stosunku do podatników nowo utworzonych w wyniku działań restrukturyzacyjnych, przeprowadzanych jeszcze przed wejściem właściwych przepisów wżycie, a już po ich opublikowaniu.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Uszczelnianie systemu podatkowego

Parlament skończył prace nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku – tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających. Przewidziano m.in.: wprowadzenie przepisów modyfikujących sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT (nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) i odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe; zaostrzenie sankcji dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych.

Zmienione zostaną m.in. zasady dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni. Ograniczono stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT. Z tej Formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 min euro w poprzednim roku podatkowym. Nowelizacja przewiduje także elektroniczne składanie deklaracji VAT: od stycznia 2017 r. m.in. dla podatników zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, a od 2018 r. dla pozostałych podatników VAT.

W celu zwalczania tzw. karuzeli podatkowych w nowelizacji określono także przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowano warunki wykreślenia podatnika z rejestru.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Krajowa Administracja Skarbowa

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wejdzie w życie na zasadach i w terminie określonych w przepisach wprowadzających ustawę o KAS – czyli 1 marca 2017 r. (z wyjątkami).

KAS będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniająca obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Ustawa określa m.in. zadania Krajowej Administracji Skarbowej, jej organy, kompetencje, sposób powoływania oraz jednostki organizacyjne. Przewiduje konsolidację urzędów i izb skarbowych, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Korzystne zmiany dla zadłużonych emerytów

Przyjęta przez parlament nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podwyższa z 50 do 75% najniższej emerytury lub renty kwotę, która będzie wolna od zajęcia przez komornika.

Limit ten dotyczy przypadku egzekucji należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Ustawa określa zasady i tryb zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom i innym podmiotom oraz organ właściwy w tych sprawach.

Koncesjonariusze mają być wybierani zgodnie z przejrzystymi i konkurencyjnymi zasadami. Rynek ten ma być szerzej otwarty m.in. na małe i średnie Firmy. Nowe przepisy mają też pomóc w zapobieganiu i wykrywaniu konfliktów interesów przy umowach koncesji.

Ustawa będzie miała zastosowanie do umów koncesji, których wartość jest równa lub przekracza równowartość 30 tys. euro. Są w niej przewidziane trzy tryby wyboru koncesjonariusza: odpowiednik przetargu ograniczonego i nieograniczonego oraz negocjacje.

Decyzją postów wszystkie 42 senackie poprawki zostały uwzględnione. Dotyczą one m.in. uzupełnienia ustawy o przepisy regulujące zasady zlecania zamówień bez przetargu (tzw. in-house).

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Identyfikacja elektroniczna

Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej ma na celu przede wszystkim wprowadzenie do polskiego prawa rozporządzenia ws. elDAS.

Czemu ma służyć rozporządzenie ws. elDAS?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr910/2014 wsprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, weszło wżycie 1 lipca 2016 r. Ma ono doprowadzić m.in. do ujednolicenia usług zaufania oraz doprowadzić do sytuacji, w której kraje UE będą wzajemnie uznawały środki identyfikacji elektronicznej. Wszystko po to, by obywatel posiadający np. podpis elektroniczny mógł się nim posługiwać, korzystając z e-usług administracji w dowolnym kraju IE.

Jakie zmiany wprowadza przyjęta ustawa?

Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej to pierwszy krok w dostosowywaniu naszych realiów prawnych do tego rozporządzenia. W pierwszej kolejności zatem:

•    wyeliminowano pojęcia i instytucje nieznane w rozporządzeniu elDAS i dostosowano terminologię krajowych aktów prawnych do terminów występujących w tym rozporządzeniu;
•    uregulowano te obszary, które niezbędne są do umożliwienia stosowania rozporządzenia elDAS na gruncie prawa polskiego, tj. m.in. wyznaczono organ nadzoru;
•    uchylono ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) oraz usunięto istniejące w krajowych przepisach odesłania do jej przepisów

Zgodnie z nowymi przepisami minister właściwy do spraw informatyzacji będzie organem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o usługach zaufania. Nadzór dotyczył będzie zarówno usług kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych.

Co jeszcze przewiduje nowa ustawa?

W ustawie przewidziano także istnienie tzw. krajowego węzła identyfikacji, czyli punktu przyłączenia umożliwiającego sprzężenie krajowej infrastruktury identyfikacji elektronicznej w Polsce z krajowymi infrastrukturami służącymi do identyfikacji elektronicznej innych państw członkowskich. Jednocześnie wskazano, że funkcjonowanie krajowego węzła identyfikacji zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji.

Ustawa wskazuje również ministra właściwego do spraw informatyzacji jako koordynującego na poziomie krajowym działania na rzecz współpracy z państwami członkowskimi UE w sprawach dotyczących systemów identyfikacji elektronicznej oraz przekazującego informacje państwom członkowskim i Komisji Europejskiej o naruszeniu bezpieczeństwa notyfikowanych systemów identyfikacji elektronicznej.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Nowa ustawa określa obowiązki podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i zasady prowadzenia rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Normuje ona także obowiązki przedsiębiorców i zasady prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, a także zadania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Wymiana informacji

Ustawa o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest już gotowa.

Ma ona zapewnić możliwość wymiany określonych danych płatników i ubezpieczonych pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Ministrem Finansów w celu wykonywania ustawowych zadań tych instytucji.

Źródło: e-Doradca Podatkowy