Niedawne zmiany w rozliczaniu podatku od towarów i usług

Z dniem 1 października 2016 r. weszła w życie ustawa

z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów Finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nowe przepisy obejmują zasady dokonywania rozliczeń podatku przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym w wyniku składnych korekt deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe upływające przed dniem podjęcia przez nie rozliczenia podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi oraz dokonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów w przypadku zmiany kwalifikowalności podatku w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14.

Z kolei z dniem 1 sierpnia 2016 r. nastąpiły zmiany w rozliczaniu podatku od towarów i usług z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.-Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, ze zm.). Zmiany te wprowadzone zostały ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i są ukierunkowane na uszczelnienie poboru VAT w zakresie obrotu paliwami z zagranicą. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian zawarto w broszurze informacyjnej MF.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Większy nadzór nad obrotem e-papierosami

8 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Jej celem jest ograniczenie dostępu i zwiększenie nadzoru nad obrotem papierosami elektronicznymi. Ustawa wprowadziła a m.in. zakaz sprzedaży e-papierosów lub pojemników zapasowych (z płynem zawierającym nikotynę) osobom, które nie ukończyły 18 lat.

Papierosów elektronicznych, podobnie jak tradycyjnych, nie można już palić w miejscach publicznych, np. na przystankach autobusowych. Ponadto, zgodnie z nowelizacją, e-papie-rosy zostały objęte zakazem reklamy, tak jak wyroby tytoniowe. Za palenie w miejscach publicznych grozi mandat w wysokości 500 zł, a za złamanie zakazu reklamy – kara wynosząca 200 tys. zł.

Poza tym nowelizacja zobowiązuje importerów i producentów nowych papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych, aby co najmniej na 6 miesięcy przed planowanym wprowadzeniem ich do obrotu, zgłaszali taki zamiar Inspektorowi do spraw Substancji Chemicznych. Produkty te muszą ponadto spełniać odpowiednie wymagania techniczne. Zakazano używania substancji stwarzających wrażenie, że wyrób tytoniowy jest korzystny dla zdrowia (witaminy) lub sugerujących witalność (tauryna i kofeina), a także dodatków barwiących oraz ułatwiających inhalacje lub absorpcję nikotyny. Inspektor do spraw Substancji Chemicznych ma kontrolować, czy wyrób tytoniowy ma np. aromat charakterystyczny (np. owocowy,ziołowy, mentolowy, waniliowy), zawiera środek aromatyzujący (dodatek nadający zapach  czy smak), a także dodatki w ilościach uzależniających, toksycznych lub rakotwórczych.

Zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w nowelizacji wyroby tytoniowe mogą być eksponowane w miejscach sprzedaży na dotychczasowych warunkach do końca 2016 r.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Egzekucja administracyjna

8 września br. weszło w życie kilka rozporządzeń ministra finansów związanych z postępowaniem egzekucyjnym w administracji.

Zmiany dotyczą:

  • identyfikacji banku w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego;
  • zasad sporządzania i dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej, odpisów dokumentów w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji;
  • rozporządzenia dotyczącego postępowania wierzycieli należności pieniężnych;
  • sposobu sporządzania i doręczania dokumentów stosowanych w egzekucji administracyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na stronie Izby Skarbowej w Gdańsku można pobrać Kompendium wiedzy dotyczącej egzekucji z nieruchomości rolnej. Na kształt egzekucji z nieruchomości rolnej – prócz ogólnych reguł zawartych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 599, ze zm.) – mają bowiem wpływ regulacje zawarte w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803, ze zm.).

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Nowelizacja Prawa energetycznego

Nowelizacja Prawa energetycznego ma na celu systemowe uporządkowanie rynku paliw ciekłych i gazu ziemnego oraz zwiększenie kontroli państwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw.

W odniesieniu do rynku paliw ciekłych ma m.in. przeciwdziałać m.in. unikaniu opodatkowania lub wyłudzaniu VAT, unikaniu podatku akcyzowego, niewnoszeniu opłaty paliwowej czy unikaniu realizacji obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy i paliw ciekłych, a także prowadzenia działalności bez wymaganej koncesji.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Podatek od sprzedaży detalicznej

Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, która reguluje opodatkowanie nowym podatkiem od sprzedaży detalicznej, wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Podatnikami podatku od sprzedaży detalicznej są sprzedawcy detaliczni.

Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17000 000 zł. Mniejsi przedsiębiorcy nie zapłacą więc podatku.

Stawki podatku wynoszą:

•    0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł;
•    1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł-w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.

Ustawa przewiduje szereg wyłączeń od podatku handlowego.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Wszedł w życie tzw. pakiet paliwowy

Głównym celem nowej ustawy jest zapobieganie wyłudzaniu VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi oraz ograniczenie negatywnego wpływu tego procederu na Funkcjonowanie rynku paliw płynnych.

Chodzi tu przede wszystkim o zmniejszenie tzw. szarej streFy oraz zwiększenie wpływów z VAT do budżetu państwa. Nowe rozwiązania mają uniemożliwić obchodzenie koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami z zagranicą.

Ustawa wprowadza zmiany m.in. w ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nowelizacją obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych będzie powstawał zasadniczo w ciągu 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju, a podstawą naliczania podatku będzie aktualna cena paliwa ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej resortu finansów. Nowelizacja wprowadza też nowe regulacje w ustawie Prawo energetyczne. Zwiększa wymagania dotyczące wiarygodności podmiotów wykonujących działalność koncesjonowaną oraz uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w procesie badania rzetelności podmiotów ubiegających się o koncesję na obrót paliwami płynnymi. Zgodnie z ustawą koncesje na obrót paliwami z zagranicą będą przyznawane wyłącznie podmiotom posiadającym siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce albo przedsiębiorstwom zagranicznym, które zarejestrowały oddział w naszym kraju i za jego pośrednictwem będą wprowadzać do Polski paliwa płynne.

Źródło: e-Doradca Podatkowy

Informatyzacja administracji

Ustawa o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej ma umożliwić stworzenie systemu teleinformatycznego, który będzie wspierał organy administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej w zwalczaniu oszustw i wyłudzeń VAT oraz przyczyni się do uszczelnienia systemu poboru tego podatku

Zmiany służą m.in. ograniczeniu nieprawidłowości w obszarze finansów publicznych i obrotu towarowego. Mają prowadzić do sprawnego wykrywania nadużyć podatkowych i zapobiegać ich powstawaniu. Powinny zapewnić ochronę rynku przez ograniczenie szarej strefy i zmniejszenie luki podatkowej.

W wielu krajach należących do OECD wdraża się systemy informatyczne, które wspomagają zmniejszenie luki finansowej w dochodach państwa z tytułu podatków, w tym z VAT.

Systemy teleinformatyczne będą wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych oraz informacji zawierających tajemnice ustawowo chronione i będą służyły ochronie bezpieczeństwa finansowego państwa. Zadania określone w ustawie będzie realizować spółka celowa, działająca jako spółka prawa handlowego -jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą w imieniu Skarbu Państwa utworzy minister finansów. Powierzenie wykonywania zadań spółce celowej nastąpić ma w wyniku umowy między ministrem finansów a spółką. Spółka celowa może też otrzymywać dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie jej zadań oraz dotacje podmiotowe.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: e-Doradca Podatkowy