Księgowość

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów - KPiR
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług
 • sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
 • doradztwo księgowe

ponadto :

 • przygotowanie zakładowego planu kont oraz zarządzenia w sprawie przyjętych zasad rachunkowości;
 • opracowanie instrukcji wewnętrznych (obiegu dokumentów, magazynowa, inwentaryzacyjna);
 • obsługa audytów i kontroli podatkowych w imieniu Klienta;
 • udzielanie konsultacji księgowych w specyficznych sprawach;;
 • opracowanie wzorów raportów dla Zarządu i/lub Właścicieli;
 • przygotowywanie analiz finansowych, biznesplanów;
 • doradztwo w zakresie tworzenia i weryfikacji procedur kontroli wewnętrznej;
 • opracowanie budżetu firmy;
 • wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych firmy;
 • realizacja innych zleceń z zakresu rachunkowości, na życzenie Klienta.

Kadry i płace:

 • prowadzenie spraw kadrowo - płacowych / umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło
 • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
 • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz wszelkie inne rozliczenia z ZUS
 • prowadzenie akt personalnych, dokumentacji, sprawozdawczości, korespondencji personalnych, itp.;
 • przestrzeganie formalnej zgodności i kompletności dokumentów personalnych z regulacjami prawnymi;
 • przekazywanie Klientowi informacji o ważnych datach i terminach wynikających z dokumentacji personalnej i regulacji prawnych;
 • sporządzanie listy płac dla pracowników i zleceniobiorców;
 • przygotowanie przekazów bankowych na wynagrodzenia, zaliczki podatku dochodowego i składki na ubezpieczenia społeczne;
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PIT i PFRON;
 • sporządzanie rocznych informacji podatkowych dla osób zatrudnionych (PIT-11 lub PIT-40);

Zakres usług naszego doradztwa podatkowego:

 • konsultacje, porady ,
 • szybkie i rzeczowe doradztwo za pośrednictwem e-maila,
 • analiza i korekta projektów umów pod kątem zagrożeń podatkowych,
 • analiza umów zawieranych przez podmioty powiązane,
 • analiza wpływu zmian prawa podatkowego na bieżącą sytuację Klienta,
 • doradztwo podatkowe przy fuzjach, przejęciach i przekształceniach,
 • przygotowanie wniosków związanych z rejestracją działalności gospodarczej,
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • reprezentacja w kontrolach i postępowaniach podatkowych,,
 • planowanie podatkowe,
 • optymalizacja podatkowa,
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • doradztwo związane z pozostałymi obciążeniami (cło, ubezpieczenia społeczne).
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w imieniu klienta

Pozostałe usługi :

 • sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych, przygotowanie dokumentacji do leasingu
 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych
 • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi i ZUS-em
 • pomoc w wyprowadzaniu z zaległości (pełne księgi, KPiR)
 • windykacja należności (wystawianie wezwań do zapłaty, kontakt telefoniczny z dłużnikami)
 • inne, według indywidualnych ustaleń z klientem

Jakie korzyści z powierzenia księgowości zewnętrznej firmie np. nam ? Wielu potencjalnych klientów zastanawia się czy wybrać biuro rachunkowe, czy też zatrudnić u siebie księgową.

 • Obniżenie kosztów zatrudnienia księgowej, kadrowej i płacowej
 • Płacisz tylko za wykonaną pracę
 • Nie płacisz za urlopy i zwolnienia lekarskie
 • Nie płacisz za szkolenie służb księgowych i kadrowo płacowych
 • Otrzymujesz kompleksowość usług księgowych
 • Korzystna lokalizacja biura i sposób przekazywania dokumentów
 • Elastyczne godziny pracy biura
 • Podstawowe doradztwo z zakresu podatków i księgowości *Gratis
 • Usługi księgowe na wysokim poziomie