Sprawdzanie kontrahentów podatnika VAT ograniczone

W dniu 24 października 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, sygn. akt I FPS 3/16, w zakresie przekazanego do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego udziału kontrahentów w trakcie czynności sprawdzających dotyczących przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku.

Rozstrzygając zagadnienie prawne, NSA przyjął za wiążący pogląd, że: „W przypadku przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku w związku z weryfikacją prowadzoną na podstawie art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w ramach czynności sprawdzających, o których mowa w dziale V ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), nie jest możliwe żądanie od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności.”

Źródło: e-Doradca Podatkowy