Dla przejrzystości podatkowej

Składanie publicznych sprawozdań przez największe firmy prowadzące działalność w UE – to jedna z propozycji KE, mająca zwiększyć przejrzystość w zakresie podatku od przedsiębiorstw. Wniosek jest wynikiem prac nad rozwiązaniem problemu unikania przez duże firmy opodatkowania w Europie. Szacuje się, że kraje członkowskie tracą z tego powodu od 50 do 70 mld euro rocznie.

W uzupełnieniu do innych propozycji wprowadzenia wymiany informacji między organami podatkowymi, w projekcie zawarty będzie wymóg, by korporacje wielonarodowe, które prowadzą swą działalność w UE, a w skali światowej osiągają przychód wynoszący ponad 750 min euro rocznie, publikowały zasadnicze informacje na temat miejsca, w którym osiągają zyski i miejsca, w którym płacą podatki w UE w odniesieniu do każdego kraju. Takie same zasady miałyby zastosowanie do pochodzących spoza Europy korporacji wielonarodowych, które prowadzą swoją działalność w UE. Ponadto przedsiębiorstwa będą musiały publikować zagregowane dane dotyczące wszystkich swoich podatków płaconych poza UE.

Wniosek ten oferuje prosty i proporcjonalny sposób zwiększenia odpowiedzialności wielkich przedsiębiorstw wielonarodowych w sprawach podatkowych, nie szkodząc ich konkurencyjności. Będzie on miał zastosowanie do tysięcy dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność w UE, lecz nie będzie miał wpływu na małe i średnie przedsiębiorstwa.

Projekt przewiduje również wzmocnienie wymogów przejrzystości w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw w krajach, które nie przestrzegają międzynarodowych norm wzakresie dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych. Komisja będzie się opierać na swojej zewnętrznej strategii podatkowej w celu jak najszybszego ustanowienia pierwszego wspólnego unijnego wykazu takich jurysdykcji podatkowych.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za euro i dialog społeczny, oświadczył: – Zwalczanie uchylania się odpłacenia podatków jest priorytetem obecnej Komisji. Ścisłej współpracy między organami podatkowymi powinna towarzyszyć publiczna przejrzystość. Obecnie dzięki naszym działaniom informacje dotyczące podatków dochodowych płaconych przez korporacje wielonarodowe będą łatwo dostępne dla ogółu społeczeństwa, bez wprowadzania nowych obciążeń dla MŚP oraz z należytym poszanowaniem tajemnicy handlowej. Przyjmując ten wniosek, Europa udowadnia swoją wiodącą rolę w walce z unikaniem opodatkowania.

Wniosek wprowadza zmiany w dyrektywie o rachunkowości (dyrektywa 2013/34/ UE), a jego celem jest zagwarantowanie, by korporacje, publikowały co roku sprawozdania zawierające informacje na temat zysków i podatków płaconych w każdym państwie członkowskim, podane w podziale na poszczególne kraje. Informacje te będą dostępne przez okres pięciu lat. Informacje kontekstowe (obrót, liczba pracowników oraz rodzaj działalności) umożliwią wnikliwą analizę i będą musiały być ujawniane dla wszystkich państw UE, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także dla jurysdykcji podatkowych, które nie przestrzegają standardów dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych (tzw. „rajów podatkowych”). Zbiorcze dane będą także musiały być podawane w odniesieniu do innych jurysdykcji podatkowych w pozostałych częściach świata. Wniosek został starannie wyważony w celu zapewnienia, że żadne poufne informacje handlowe nie zostaną upublicznione.

Opierając się na ostatnich inicjatywach Komisji w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania i będąc ich uzupełnieniem, obowiązek podawania do publicznej wiadomości sprawozdań, z informacjami w podziale na poszczególne kraje, umożliwi obywatelom monitorowanie postępowania podatkowego przedsiębiorstw wielonarodowych. To z kolei zachęci przedsiębiorstwa do płacenia podatku w kraju, w którym osiągają zyski.

Poprzez obowiązek sprawozdawczości wsparte zostaną również działania pozwalające lepiej poznać systemy podatkowe państw członkowskich oraz wykryć istniejące luki i rozbieżności, co umożliwi lepsze zrozumienie przyczyn i konsekwencji uchylania się przez przedsiębiorstwa od płacenia podatków.”

Źródło: e-Doradca Podatkowy