Zmiany w rachunkowości?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Regulacje przedstawione w propozycji zmian ustawy mają przede wszystkim na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy ws. rachunkowości poprzez dyrektywę 2014/95/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, a także wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zmniejszających obciążenia administracyjne w rachunkowości dla jednostek.

Najważniejsze przyjęte w projekcie regulacje obejmują:

1. w części dotyczącej transpozycji dyrektywy:

•    wprowadzenie wymogu ujawniania w sprawozdaniu z działalności (w formie oświadczenia) lub w odrębnym sprawozdaniu, przez bardzo duże jednostki1 i grupy kapitałowe kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu wraz z
•    krótkim opisem modelu biznesowego jednostki, opisu polityki prowadzonej w danym zakresie, jej rezultatów oraz ryzyk i sposobu zarządzania ryzykami w kwestiach niefinansowych, przedstawieniem niefinansowych kluczowych wskaźników wyników związanych z daną działalnością;

2.    w części dotyczącej zmniejszenia obciążeń administracyjnych w rachunkowości dla jednostek – w szczególności:

•    umożliwienie przenoszenia treści dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych w dowolnym momencie, a nie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
•    wprowadzenie odrębnego, uproszczonego załącznika do ustawy o rachunkowości, określającego sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, uwzględniającego specyfikę tych jednostek,
•    umożliwienie stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia dla jednostek spełniających kryteria dla jednostek małych2.

3.    w części dotyczącej zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym: zmianę w zakresie uzupełnienia rejestru przedsiębiorców o dodatkową wzmiankę na temat złożenia do KRS sprawozdania z płatności na rzecz administracji rządowych.

Projekt ustawy po zaakceptowaniu przez Rządowe Centrum Legislacji zostanie przedłożony Radzie Ministrów.


1.    Generalnie są to jednostki działające na rynku kapitałowym, które w roku obrotowym, za który jest sporządzane sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym przekroczyły następujące wartości:

•    1. średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób oraz
•    2. suma aktywów bilansu powyżej 85 min zł lub przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów powyżej 170 min zł.

2.    Jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

•    1.17 min zł, w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
•    2.34 min zł, w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
•    50 osób, w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Źródło: e-Doradca Podatkowy